Mapisarema 64:1-10

  • Kudzivirirwa pakurwiswa kusingaoneki

    • “Mwari achavapfura” (7)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 64  Inzwaiwo inzwi rangu Mwari, sezvo ndiri kuteterera.+ Chengetedzai upenyu hwangu pavavengi vangu vanotyisa.   Ndidzivirirei pane zvandinorongerwa nevakaipa,+Pamhomho yevanhu vanoita zvakaipa.   Vanorodza rurimi rwavo sebakatwa;Vanonangisa mashoko avo eutsinye semiseve,   Kuti vapfure munhu asina mhosva vari pakahwanda;Vanomupfura asingafungiri, vasingatyi.   Vanoramba vaine chinangwa chavo chekuita zvakaipa;*Vanokurukura nezvekuvanza zviteyeso zvavo. Vanoti: “Ndiani achazviona?”+   Vanotsvaga nzira itsva dzekuita zvakaipa;Vanoronga mazano avo neungwaru pachivande;+Zvinofungwa nemumwe nemumwe wavo mumwoyo make hazvinzwisisiki.   Asi Mwari achavapfura;+Vachangoona vakuvadzwa nemuseve.   Rurimi rwavo ndirwo ruchaita kuti vawire pasi;+Vese vanenge vakatarisa vachadzungudza misoro yavo.   Vanhu vese vachabva vatya,Uye vachazivisa zvinenge zvaitwa naMwari,Uye vachanzwisisa mabasa ake.+ 10  Munhu akarurama achafara muna Jehovha uye achapotera kwaari;+Vese vakarurama mumwoyo vachafarisisa.*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Vanokurudzirana kuita zvakaipa.”
Kana kuti “vachazvirumbidza.”