Mapisarema 63:1-11

  • Kusuwa Mwari

    • “Rudo rwenyu rusingachinji runopfuura upenyu” (3)

    • ‘Kugutswa nezvakanakisisa’ (5)

    • Kufungisisa nezvaMwari usiku (6)

    • ‘Ndinonamatira kuna Mwari’ (8)

Rwiyo rwaDhavhidhi, paakanga ari murenje reJudha.+ 63  Haiwa Mwari, muri Mwari wangu, ndinoramba ndichikutsvagai.+ Ndine nyota* yekuva nemi.+ Ndapera* simba nekukusuwaiMunyika yakaoma uye yakaita gwenga, isina mvura.+   Saka ndakatarisa kwamuri ndiri munzvimbo tsvene;Ndakaona simba renyu nekubwinya kwenyu.+   Nekuti rudo rwenyu rusingachinji runopfuura upenyu,+Miromo yangu ichakurumbidzai.+   Saka ndichakurumbidzai kweupenyu hwangu hwese;Ndichasimudza maoko angu muzita renyu.   Ndinogutswa* nemugove wakanakisisa,*Saka miromo yangu ichakurumbidzai nemufaro.+   Ndinokuyeukai ndiri pamubhedha wangu;Ndinofungisisa nezvenyu nguva yekurinda kweusiku.+   Nekuti muri mubatsiri wangu,+Uye ndinopembera nemufaro ndiri mumumvuri wemapapiro enyu.+   Ndinoramba ndakanamatira pamuri;Ruoko rwenyu rwerudyi runoramba rwakandibatisisa.+   Asi vaya vari kutsvaga kuparadza upenyu hwangu*Vachadzika pasi pasi penyika. 10  Vachaiswa kusimba rebakatwa;Vachava zvekudya zvehunguhwe.* 11  Asi mambo achafara muna Mwari. Munhu wese anopika naye* achafarisisa,*Nekuti miromo yevanoreva nhema ichanyararidzwa.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mweya wangu une nyota.”
ChiHeb., “Nyama yangu yapera.”
Kana kuti “Mweya wangu unogutswa.”
ChiHeb., “sekunge ndadya mafuta nezvakakora.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “zvemakava.”
Kureva, Mwari.
Kana kuti “achazvirumbidza.”