Mapisarema 62:1-12

  • Ruponeso rwechokwadi runobva kuna Mwari

    • “Ndinomirira Mwari ndakanyarara” (1, 5)

    • ‘Dururai mwoyo yenyu pamberi paMwari’ (8)

    • Vanhu vakaita semhepowo zvayo inofemwa (9)

    • Usavimba nepfuma (10)

Kumutungamiriri; rweJedhutuni.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 62  Chokwadi ndinomirira Mwari ndakanyarara. Ruponeso rwangu runobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu neruponeso rwangu, nzvimbo yangu yekupotera;*+Handizombozununguswi zvakanyanya.+   Kusvikira riini muchirwisa munhu muchida kumuponda?+ Mese munotyisa kufanana nemadziro akarereka, madziro ematombo ava kuda kuwondomoka.   Nekuti vanorangana kuti vamubvise pachinzvimbo chake chepamusoro;*Vanofadzwa nekunyepa. Vanorumbidza nemiromo yavo, asi mumwoyo mavo vachituka.+ (Sera)   Chokwadi ndinomirira Mwari ndakanyarara*+Nekuti tariro yangu inobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu neruponeso rwangu, nzvimbo yangu yekupotera;Handizombozununguswi.+   Ruponeso rwangu nekukudzwa kwangu zvinobva kuna Mwari. Mwari ndiye dombo rangu rakasimba, uye nzvimbo yangu yekupotera.+   Vimbai naye nguva dzese, haiwa imi vanhu. Dururai mwoyo yenyu pamberi pake.+ Mwari ndiye nzvimbo yedu yekupotera.+ (Sera)   Vanakomana vemunhu imhepowo zvayo inofemwa,Vanakomana vevanhu hapana zviripo.+ Pavanoiswa vese pachikero, vakareruka kupfuura mhepowo zvayo inofemwa.+ 10  Musavimba nekutorera vanhu pfuma nechisimbaKana kuva netariro yenhema muzvinhu zvekuba. Kana pfuma yako ikawedzera, usaisa mwoyo wako pairi.+ 11  Mwari akataura kamwe chete, ini ndakanzwa izvi kaviri: Kuti simba nderaMwari.+ 12  Uyewo rudo rusingachinji nderwenyu, haiwa Jehovha,+Nekuti munopa mumwe nemumwe zvinoenderana nemabasa ake.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yakakwirira yakachengeteka.”
Kana kuti “pakukudzwa kwake.”
Kana kuti “mirira Mwari wakanyarara, haiwa mweya wangu.”