Mapisarema 61:1-8

  • Mwari, ishongwe yakasimba pavavengi

    • “Ndichava muenzi mutende renyu” (4)

Kumutungamiriri; runofanira kuimbwa pamwe nezviridzwa zvine tambo. Rwiyo rwaDhavhidhi. 61  Haiwa Mwari, inzwai kuchemera kwangu kubatsirwa. Teererai munyengetero wangu.+   Ndichachema kwamuri ndiri kumigumo yenyika Pandinenge ndakaora mwoyo.+ Nditungamirirei mundikwidze padombo rakakwirira kundipfuura.+   Nekuti muri nzvimbo yangu yekupotera,Shongwe yakasimba inondidzivirira pamuvengi.+   Ndichava muenzi mutende renyu nekusingaperi;+Ndichapotera pasi pemapapiro enyu.+ (Sera)   Nekuti imi, haiwa Mwari, makanzwa mhiko dzangu. Makandipa nhaka yevaya vanotya zita renyu.+   Muchawedzera mamwe mazuva paupenyu hwamambo,*+Uye makore ake achabva muchizvarwa kusvika muchizvarwa.   Achagara pachigaro cheumambo nekusingaperi* pamberi paMwari;+Itai kuti rudo rusingachinji uye kutendeka zvive paari, kuti zvimuchengetedze.+   Ndichabva ndaimba ndichirumbidza zita renyu nekusingaperi,+Ndichiripa mhiko dzangu zuva nezuva.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “pamazuva amambo.”
Kana kuti “Achagara nekusingaperi.”