Mapisarema 60:1-12

  • Mwari anokunda vavengi

    • Kuponeswa nevanhu hakubatsiri (11)

    • “Tichapiwa simba naMwari” (12)

Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Ruva reChiyeuchidzo.” Miktamu.* Rwiyo rwaDhavhidhi. Rwekudzidzisa. Paakarwa neAramu-naharaimu neAramu-Zobha, uye pakadzoka Joabhi ndokuuraya vaEdhomu 12 000 muBani reMunyu.+ 60  Haiwa Mwari, makatiramba; makaparadzira uto redu raitidzivirira.+ Makanga makatitsamwira; asi iye zvino chitigamuchiraizve!   Makaita kuti nyika idengenyeke; makaitsemura. Gadzirisai mayakatsemuka, nekuti iri kuwa.   Makaita kuti vanhu venyu vatambudzike. Makaita kuti tinwe waini inoita kuti tidzedzereke.+   Ipai* vaya vanokutyai chiratidzoKuti vatize uye vanzvenge uta. (Sera)   Tiponesei neruoko rwenyu rwerudyi uye tipindurei,Kuti vamunoda vanunurwe.+   Mwari ataura muutsvene hwake* achiti: “Ndichapembera nemufaro, ndichapa vanhu vangu Shekemu kuti ive nhaka yavo;+Ndichavayerera Bani reSukoti.+   Giriyedhi ndeyangu, Manase ndeyangu,+Uye Efremu ingowani* yemusoro wangu;Judha mudonzvo wangu wemutungamiriri.+   Moabhi mudziyo wangu wekugezera.+ Ndichakanda shangu yangu pamusoro peEdhomu.+ Ndichapemberera ndakunda Firistiya.”+   Ndiani achandiendesa kuguta rakakombwa?* Ndiani achanditungamirira kusvikira kuEdhomu?+ 10  Hamusi imi here, Mwari, uyo akatiramba,Mwari wedu, uyo asingachaendi nemauto edu?+ 11  Tibatsirei mukutambudzika kwedu,Nekuti kuponeswa nevanhu hakubatsiri.+ 12  Tichapiwa simba naMwari,+Uye achatsika-tsika mhandu dzedu.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “Makapa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “munzvimbo yake tsvene.”
ChiHeb., “inhare.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “rakakomberedzwa nemasvingo.”