Mapisarema 53:1-6

  • Mapenzi anorondedzerwa

    • “Jehovha haako” (1)

    • “Hapana ari kuita zvakanaka” (3)

Kumutungamiriri; mutinhimira weMaharati.* Maskiri.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 53  Benzi rinoti mumwoyo maro:* “Jehovha haako.”+ Zviito zvavo zvisina kururama zvakaipa uye zvinosemesa;Hapana ari kuita zvakanaka.+   Asi Mwari anotarisa vanakomana vevanhu ari kudenga+Kuti aone kana paine munhu ane njere, kana paine munhu ari kutsvaga Jehovha.+   Vese vakatsauka;Vese vanongova neuori. Hapana ari kuita zvakanaka,Kana mumwe chete zvake.+   Hapana kana anonzwisisa here pavanhu vanoita zvakaipa? Vanodya vanhu vangu sekunge vari kudya chingwa. Havadani kuna Jehovha.+   Asi vachabatwa nekutya kukuru,Kutya kwavasati vamboita,*Nekuti Mwari achaparadzira mapfupa evaya vari kukurwisa. Uchavanyadzisa, nekuti Jehovha avaramba.   Dai ruponeso rwaIsraeri rwabva muZiyoni!+ Jehovha paanodzosa vanhu vake vakatapwa,Jakobho ngaafare, Israeri ngaapemberere.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Munhu asina njere anoti mumwoyo make.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vachatya pasina chekutya.”