Mapisarema 5:1-12

  • Jehovha, nzvimbo yekupotera yevakarurama

    • Mwari anovenga zvakaipa (4, 5)

    • “Nditungamirireiwo mukururama kwenyu” (8)

Kumutungamiriri weNehiroti.* Rwiyo rwaDhavhidhi. 5  Teereraiwo mashoko angu, Jehovha;+Inzwaiwo kugomera kwangu.   Teereraiwo kuchemera kwangu kubatsirwa,Imi Mambo wangu naMwari wangu, nekuti ndinonyengetera kwamuri.   Jehovha, muchanzwa inzwi rangu mangwanani;+Mangwanani ndichataurawo zvinondinetsa,+ ndomirira nechivimbo.   Nekuti hamusi Mwari anofarira zvakaipa;+Hapana munhu akaipa angaramba ainemi.+   Hapana munhu anozvikudza angamira pamberi penyu. Munovenga vese vanoita zvakaipa;+   Muchaparadza vaya vanoreva nhema.+ Jehovha anosema vanhu vanoita zvemhirizhonga nevanonyengera.*+   Asi ndichauya kuimba+ yenyu nekuti mune rudo rukuru rusingachinji;+Ndichakotama ndakatarisa kutemberi*+ yenyu tsvene ndichikutyai nekukuremekedzai.   Jehovha, nditungamirireiwo mukururama kwenyu nekuti ndakakombwa nevavengi;Itai kuti nzira yenyu ijeke pamberi pangu.+   Nekuti hapana chavanotaura chingavimbwa nacho;Hapana chiri mukati mavo kunze kwekurongera vamwe zvakaipa;Huro dzavo iguva rakavhurika;Vanonyengera nerurimi rwavo.+ 10  Asi Mwari achavati vane mhosva;Mazano avo avanoronga ndiwo achaita kuti vawe.+ Ngavadzingirwe kure nekuda kwezvitadzo zvavo zvakawanda,Nekuti vakakupandukirai. 11  Asi vese vanopotera kwamuri vachafara;+Vachagara vachipembera nemufaro. Muchadzivisa vanoda kuvakuvadza,Uye vaya vanoda zita renyu vachakufarirai. 12  Nekuti imi Jehovha muchakomborera munhu wese akarurama;Muchavadzivirira nekuvafarira kwenyu sekudzivirira kunoita nhoo huru.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “munhu anodeura ropa neanonyengera.”
Kana kuti “kunzvimbo.”