Mapisarema 49:1-20

  • Kuvimba nepfuma hakuna maturo

    • Hapana munhu anogona kudzikinura mumwe (7, 8)

    • Mwari anodzikinura kubva muGuva (15)

    • Pfuma haigoni kuponesa parufu (16, 17)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 49  Inzwai izvi, imi marudzi. Nyatsoteererai, imi mese vagari vepanyika,   Mese vakuru nevadiki,Vapfumi nevarombo.   Muromo wangu uchataura zveuchenjeri,Uye zvandinofungisisa mumwoyo wangu+ zvicharatidza kunzwisisa.   Ndichanyatsoteerera chirevo;Ndichatsanangura chirahwe changu nerudimbwa.   Nei ndichifanira kutya munguva dzematambudziko,+Pandinenge ndakakombwa nezvakaipa* zvevaya vari kuedza kundiwisira pasi?   Vaya vari kuvimba nepfuma yavo+Uye vanozvirumbidza pamusoro peupfumi hwavo hwakawanda,+   Hapana kana mumwe chete wavo anogona kudzikinura hama yakeKana kupa Mwari rudzikinuro nekuda kwake,+   (Mutengo wekudzikinura upenyu hwavo* unokosha kwazvoZvekuti havambofa vakaukwanisa);   Kuti ararame nekusingaperi, orega kuona gomba.*+ 10  Anoona kuti kunyange vanhu vakachenjera vanofa;Benzi uye munhu asingafungi vanoparara pamwe chete,+Uye vanofanira kusiyira vamwe pfuma yavo.+ 11  Chido chavo ndechekuti dzimba dzavo dzigare nekusingaperi,Matende avo agare kwezvizvarwa nezvizvarwa. Vakatumidza nzvimbo dzavo mazita avo. 12  Asi munhu, kunyange achikudzwa, haarambi aripo;+Hapana paanopfuura mhuka dzinoparara.+ 13  Iyi ndiyo nzira yemapenzi+Neyevaya vanovatevera, vanofarira mashoko avo asina maturo. (Sera) 14  Vanoendeswa kuGuva* semakwai ari kunourayiwa. Rufu ruchavafudza;Vakarurama vachavatonga+ mangwanani. Vachanyangarika;+Guva richava*+ imba yavo panzvimbo pekugara mudzimba dzemaoresa.+ 15  Asi Mwari achandidzikinura* pasimba reGuva,*+Nekuti achandibata neruoko rwake. (Sera) 16  Usatya mumwe munhu nekuti ava mupfumi,Kukudzwa kweimba yake kwawedzera, 17  Nekuti paanofa hapana chaanokwanisa kuenda nacho;+Kukudzwa kwake hakuendi naye.+ 18  Nekuti paanenge ari mupenyu anozvirumbidza.*+ (Vanhu vanokukudza paunobudirira.)+ 19  Asi anozopedzisira abatana nechizvarwa chemadzitateguru ake. Havazomboonizve chiedza. 20  Munhu asinganzwisisi izvi, kunyange achikudzwa,+Hapana paanopfuura mhuka dzinoparara.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nezvitadzo.”
Kana kuti “mweya wavo.”
Kana kuti “guva.”
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “Sheori ichava.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “achadzikinura mweya wangu.”
Kana kuti “paruoko rweSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “anorumbidza mweya wake.”