Mapisarema 48:1-14

  • Ziyoni, guta raMambo Mukuru

    • Mufaro wenyika yese (2)

    • Ongororai guta neshongwe dzaro (11-13)

Rwiyo. Pisarema revanakomana vaKora.+ 48  Jehovha mukuru uye akanyatsokodzera kurumbidzwa,Kurumbidzwa muguta raMwari wedu, mugomo rake dzvene.   Guta rinoyevedza riri pakakwirira uye rinofadza nyika yese,+Igomo reZiyoni riri kuchamhembe,Guta raMambo Mukuru.+   Mushongwe dzaro dzakavakwa zvakasimba,Mwari azivisa kuti iye inzvimbo yekupotera.*+   Nekuti onai! madzimambo akaungana;*Akaenda mberi ari pamwe chete.   Pavakazviona, vakashamiswa. Vakavhunduka, vakatiza nekutya.   Vakatanga kudedera vari ikoko,Vakarwadziwa sezvinoita mukadzi ari kusununguka.   Munoparadza ngarava dzekuTashishi nemhepo yekumabvazuva.   Zvatakanga taita zvekunzwa, iye zvino tava kuzvioneraMuguta raJehovha wemauto, muguta raMwari wedu. Mwari acharisimbisa kwazvo nekusingaperi.+ (Sera)   Haiwa Mwari, tinofungisisa nezverudo rwenyu rusingachinji+Tiri mutemberi yenyu. 10  Kungofanana nezita renyu, haiwa Mwari, kurumbidzwa kwenyuKunosvika kumigumo yenyika.+ Ruoko rwenyu rwerudyi rwakazara nekururama.+ 11  Gomo reZiyoni+ ngaripembere,Maguta eJudha ngaafare,* nekuda kwemitongo yenyu.+ 12  Forai muchitenderera Ziyoni; ripotererei;Verengai shongwe dzaro.+ 13  Isai mwoyo yenyu pamasvingo aro anodzivirira.+ Ongororai shongwe dzaro dzakavakwa zvakasimba,Kuti muzokwanisa kuzvirondedzera kuzvizvarwa zvichatevera. 14  Nekuti Mwari uyu ndiye Mwari wedu+ nariini nariini. Achatitungamirira nekusingaperi.*+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yakakwirira yakachengeteka.”
Kana kuti “akarangana ndokusangana.”
ChiHeb., “Vanasikana veJudha ngavafare.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kusvikira tafa.”