Mapisarema 43:1-5

  • Mwari seMutongi anonunura

    • “Tumai chiedza chenyu nechokwadi” (3)

    • “Nei ndisina kugadzikana mukati mangu?” (5)

    • “Mirira Mwari” (5)

43  Nditongei, haiwa Mwari,+Ndimiririrei panyaya+ iri pakati pangu nerudzi rusina kuvimbika. Ndinunurei pamunhu anonyengera uye asina kururama.   Nekuti muri Mwari wangu, nhare yangu.+ Mandirasireiko? Nei ndichifanira kufamba ndakasuruvara nemhaka yekudzvinyirirwa nemuvengi wangu?+   Tumai chiedza chenyu nechokwadi chenyu.+ Izvi ngazvinditungamirire;+Ngazvinditungamirire kugomo renyu dzvene nekutebhenekeri yenyu huru.+   Ndichabva ndauya kuatari yaMwari,+Kuna Mwari, iye mufaro wangu mukuru. Uye ndichakurumbidzai nerudimbwa,+ haiwa Mwari, imi Mwari wangu.   Nei ndapererwa* netariro? Nei ndisina kugadzikana mukati mangu? Mirira Mwari,+Nekuti ndichamurumbidzazve seMuponesi wangu mukuru uye Mwari wangu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya wangu wapererwa.”