Mapisarema 42:1-11

  • Kurumbidza Mwari seMuponesi Mukuru

    • Nyota yekuda kuva naMwari senondo ine nyota yemvura (1, 2)

    • “Nei ndisina kugadzikana mukati mangu” (5, 11)

    • “Mirira Mwari” (5, 11)

Kumutungamiriri. Maskiri.* Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 42  Senondo inosuwa hova dzemvura,Ndinokusuwai,* haiwa Mwari.   Ndine* nyota yekuva naMwari, yekuva naMwari mupenyu.+ Ndingauya riini kuzozviratidza pamberi paMwari?+   Misodzi yangu yava zvekudya zvangu siku nesikati;Vanhu vanoswera vachindinyomba vachiti: “Mwari wako ari kupi?”+   Izvi ndizvo zvandinoyeuka, uye ndinodurura mweya* wangu,Nekuti ndaimbofamba nevanhu vakawanda;Ndaimbofamba zvishoma nezvishoma ndiri pamberi pavo tichienda kuimba yaMwari,Tichifara uye tichionga,Ruzhinji rwevanhu ruchipemberera mutambo.+   Nei ndapererwa* netariro?+ Nei ndisina kugadzikana mukati mangu? Mirira Mwari,+Nekuti ndichamurumbidzazve seMuponesi wangu mukuru.+   Mwari wangu, ndapererwa* netariro.+ Ndokusaka ndichikuyeukai,+Ndiri munyika yeJodhani nepanzvimbo dzakakwirira dzeHemoni,Ndiri paGomo reMiza.*   Mvura yakadzika inoshevedza mvura yakadzikaPainonzwa kutinhira kwemapopoma emvura yenyu. Masaisai enyu ese ane simba andinyudza.+   Masikati Jehovha achandipa rudo rwake rusingachinji,Uye manheru rwiyo rwake ruchava neni, munyengetero kuna Mwari weupenyu hwangu.+   Ndichati kuna Mwari, kuibwe rangu: “Mandikanganwireiko?+ Nei ndichifanira kufamba ndakasuruvara nemhaka yekudzvinyirirwa nemuvengi wangu?”+ 10  Vavengi vangu vanondinyomba zvekuda kundiuraya;*Vanoswera vachindinyomba vachiti: “Mwari wako ari kupi?”+ 11  Nei ndapererwa* netariro? Nei ndisina kugadzikana mukati mangu? Mirira Mwari,+Nekuti ndichamurumbidzazve seMuponesi wangu mukuru uye Mwari wangu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mweya wangu unokusuwai.”
Kana kuti “Mweya wangu une.”
Kana kuti “mweya wangu wapererwa.”
Kana kuti “mweya wangu wapererwa.”
Kana kuti “pagomo diki.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “sekunge vari kupwanya mapfupa angu.”
Kana kuti “mweya wangu wapererwa.”