Mapisarema 40:1-17

  • Kuonga Mwari asina waakaenzana naye

    • Mabasa aMwari akawanda zvekusatsanangurika (5)

    • Zvibayiro hazvisi izvo zvinonyanya kukosheswa naMwari (6)

    • “Ndinofarira kuita kuda kwenyu” (8)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 40  Ndakatarisira kuna Jehovha nemwoyo wese,*Uye akarerekera nzeve yake kwandiri,* akanzwa kuchemera kwangu kubatsirwa.+   Akandibudisa mugomba rine mvura ine ruzha,Mumadhaka anotsvedza. Uye akaisa tsoka dzangu pamusoro pedombo;Akasimbisa pandakanga ndakatsika.   Akabva aisa rwiyo rutsva mumuromo mangu,+Rwekurumbidza Mwari wedu. Vazhinji vachatarisa vachishamiswaUye vachavimba naJehovha.   Anofara munhu anovimba naJehovhaUye asingavimbi nevanhu vasingateereri kana kuti vanhu venhema.   Chokwadi makaita zvinhu zvizhinji,Haiwa Jehovha Mwari wangu,Mabasa enyu anoshamisa mazhinji uye zvamunofunga nezvedu zvakawanda.+ Hakuna mumwe angaenzaniswa nemi;+Kudai ndaida kuedza kuarondedzera uye kutaura nezvawo,Aizondiwandira zvekutadza kuatsanangura!+   Hamuna kuda chibayiro* nemupiro,+Asi makavhura nzeve dzangu kuti ndinzwe.+ Hamuna kukumbira zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvechivi.+   Ndakabva ndati: “Onai, ndauya. Mubhuku makanyorwa nezvangu.+   Ndinofarira kuita* kuda kwenyu, haiwa Mwari wangu,+Uye mutemo wenyu uri mukatikati mangu.+   Ndinozivisa mashoko akanaka ekururama muungano yakakura.+ Onai! Handivhari miromo yangu,+Sezvamunonyatsoziva Jehovha. 10  Handivanzi kururama kwenyu mumwoyo mangu. Ndinozivisa kutendeka kwenyu neruponeso rwenyu. Handivanzi rudo rwenyu rusingachinji uye chokwadi chenyu muungano yakakura.”+ 11  Haiwa Jehovha, musarega kundinzwira tsitsi. Rudo rwenyu rusingachinji uye chokwadi chenyu ngazvigare zvichindichengetedza.+ 12  Matambudziko akandikomba akawanda zvekusaverengeka.+ Zvikanganiso zvangu zvakawanda zvekunditadzisa kuona nzira yangu;+Zvakawanda kupfuura bvudzi remusoro wangu,Uye ndaora mwoyo. 13  Haiwa Jehovha, ivai nechido chekundiponesa.+ Haiwa Jehovha, kurumidzai kuzondibatsira.+ 14  Dai vese vari kutsvaga kundiuraya*Vakanyara uye vakashaya pekupinda. Dai vaya vanofarira dambudziko ranguVakadzokera vachinyara. 15  Dai vaya vari kuti kwandiri: “Tsvatu waro! Tsvatu waro!” Vakavhundutswa nenyadzi dzavo. 16  Asi itai kuti vaya vari kukutsvagai+Vapembere nemufaro vachikufarirai.+ Vaya vanoda mabasa enyu ekuponesa ngavagare vachiti: “Jehovha ngaakudzwe.”+ 17  Asi ini handina simba uye ndiri murombo;Jehovha ngaafungewo nezvangu. Ndimi mubatsiri wangu nemununuri wangu;+Mwari wangu, musanonoka.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndakamirira Jehovha nemwoyo murefu.”
Kana kuti “akakotama kuti anditeerere.”
Kana kuti “kufadzwa nechibayiro.”
Kana kuti “Chido changu ndechekuita.”
Kana kuti “kutsvaga mweya wangu.”