Mapisarema 4:1-8

  • Munyengetero wekuvimba naMwari

    • “Kana mukagumbuka, musatadza” (4)

    • ‘Ndicharara murugare’ (8)

Kumutungamiriri; runofanira kuimbwa pamwe nezviridzwa zvine tambo. Rwiyo rwaDhavhidhi. 4  Pandinoshevedza, ndipindureiwo, Mwari wangu akarurama.+ Ndigadzirirei nzira yekutiza nayo* pandinenge ndichitambudzika. Ndinzwirei nyasha, munzwe munyengetero wangu.   Imi vanakomana vevanhu, mucharamba muchichinja kukudzwa kwangu kuti kuve kuninipiswa kusvikira riini? Mucharamba muchida zvinhu zvisina zvazvinobatsira uye muchitsvaga zvenhema kusvikira riini? (Sera)   Zivai kuti Jehovha achakudza* munhu wake akavimbika;Jehovha achanzwa pandinomushevedza.   Kana mukagumbuka, musatadza.+ Taurai nechemumwoyo, muri pamibhedha yenyu, murambe makanyarara. (Sera)   Ipai zvibayiro zvekururama,Muvimbe naJehovha.+   Kune vazhinji vari kuti: “Ndiani achatiratidza zvakanaka?” Itai kuti chiedza chechiso chenyu chipenye patiri, haiwa Jehovha.+   Mazadza mwoyo wangu nemufaro mukuruUnopfuura wevaya vakakohwa zviyo newaini itsva zvakawanda.   Ndicharara pasi, ndobatwa nehope murugare,+Nekuti imi mega, Jehovha, munoita kuti ndigare ndakachengeteka.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Ndigadzirirei nzira yakafara.”
Kana kuti “achatsaura.”