Mapisarema 39:1-13

  • Upfupi hweupenyu

    • Munhu akafanana nemhepowo zvayo inofemwa (5, 11)

    • “Musaita semusiri kuona misodzi yangu” (12)

Kumutungamiriri; rweJedhutuni.*+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 39  Ndakati: “Ndichachengetedza nhanho dzanguKuti ndirege kutadza nerurimi rwangu.+ Ndichachengetedza muromo wangu nematomu+Chero bedzi munhu akaipa ari pamberi pangu.”   Ndakava mbeveve uye ndakanyarara;+Ndakaramba ndakanyarara, ndisingatauri kunyange zvakanaka,Asi marwadzo angu akanga akanyanya.   Mwoyo wangu wakatsva mukati mangu. Pandaifungisisa,* moto wakaramba uchibvira. Rurimi rwangu rwakabva rwataura kuti:   “Jehovha, ndibatsireiwo kuziva kuti ndichaguma sei,Uye yerai mazuva angu,+Kuti ndizive kuti upenyu hwangu hupfupi zvakadii.   Chokwadi, makaita kuti mazuva angu angova mashomanana;+Uye upenyu hwangu hachisi chinhu pamberi penyu.+ Chokwadi munhu wese, kunyange achiita seakachengeteka, anongova mhepowo zvayo inofemwa.+ (Sera)   Chokwadi munhu wese anofamba-famba semumvuri. Anomhanya-mhanya* pasina. Anounganidza pfuma asi asingazivi kuti ndiani achaidya.+   Saka chii chandingatarisira, nhai Jehovha? Ndimi mega tariro yangu.   Ndiponesei pakudarika kwangu kwese.+ Musaita kuti benzi rindizvidze.   Ndakaramba ndakanyarara;Ndaitadza kuvhura muromo wangu,+Nekuti ndimi makanga mazviita.+ 10  Bvisai dambudziko ramakaisa pandiri. Ndapera nekuti ruoko rwenyu ruri kundirova. 11  Munoruramisa munhu nekumuranga kana akanganisa;+Sechitemamachira,* munoparadza zvinhu zvaanokoshesa. Chokwadi munhu wese imhepo zvayo inofemwa.+ (Sera) 12  Inzwaiwo munyengetero wangu, Jehovha,Teererai kuchemera kwangu kubatsirwa.+ Musaita semusiri kuona misodzi yangu. Nekuti ndinongova hangu mutorwa kwamuri,+Munhu ari kungopfuurawo zvake, sezvakangoita madzitateguru angu ese.+ 13  Bvisai pandiri ziso renyu rakatsamwa, kuti ndifarewoNdisati ndapfuura uye ndisisipo.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Pandaigomera.”
ChiHeb., “Anongoita ruzha.”
Aka kachipembenene kanodya machira.