Mapisarema 38:1-22

  • Munyengetero wekupfidza zvivi wemunhu ari kutambudzika

    • ‘Kushungurudzika uye kusuruvara zvikuru’ (6)

    • Jehovha anonzwa vaya vanomumirira (15)

    • “Ndaitambudzwa nechivi changu” (18)

Rwiyo rwaDhavhidhi, rwechiyeuchidzo. 38  Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,Kana kundiruramisa makashatirwa.+   Nekuti miseve yenyu yakandibaya ikanyura mandiri,Uye ruoko rwenyu ruri kundidzvanyirira pasi.+   Ndiri kurwara nemuviri wese* nemhaka yehasha dzenyu. Mumapfupa angu hamuna rugare nemhaka yechivi changu.+   Nekuti zvitadzo zvangu zvatutirana pamusoro wangu;+Zvandikurira semutoro unorema.   Maronda angu ava kunhuhwa uye anyengaNemhaka yeupenzi hwangu.   Ndiri kushungurudzika uye ndakasuruvara zvikuru;Ndinongofamba ndakasuwa zuva rese.   Mukati mangu muri kupisa;Ndiri kurwara nemuviri wese.+   Handichazivi zvekuita uye ndapwanyika zvachose;Kutambura kwemwoyo wangu kuri kuita kuti ndigomere zvinonzwika.*   Haiwa Jehovha, zvido zvangu zvese zviri pamberi penyu,Uye kugomera kwangu hakuna kuvanzwa kwamuri. 10  Hana yangu iri kurova, simba rangu rapera,Uye maziso angu haasisina chiedza.+ 11  Shamwari dzangu nevamwe vangu vava kutambira kure neni nemhaka yechirwere changu,Uye vanhu vepedyo pedyo neni havachadi kusvika pandiri. 12  Vaya vari kutsvaga upenyu hwangu* vari kunditeya;Vaya vari kuedza kundikuvadza vanotaura zvekundiparadza;+Vanoswera vachitaura zvekunyengera. 13  Asi ini ndakaita sematsi, ndisingavateereri;+Ndakaita sembeveve, ndisingavhuri muromo wangu.+ 14  Ndava kunge munhu asinganzwi,Ane muromo usina chekutaura kuti azvidzivirire. 15  Nekuti ndakamirira imi, haiwa Jehovha,+Uye makandipindura, haiwa Jehovha Mwari wangu.+ 16  Nekuti ndakati: “Ngavarege kufarira nhamo yanguKana kuzvikwidziridza pamusoro pangu kana tsoka yangu ikatsvedza.” 17  Nekuti ndakanga ndava kuda kudonha,Uye ndaigara ndichingorwadziwa.+ 18  Ndakareurura chitadzo changu;+Ndaitambudzwa nechivi changu.+ 19  Asi vavengi vangu vakagwinya uye vane simba,*Vaya vanondivenga pasina chikonzero vawanda. 20  Vakanditsiva nezvakaipa pazvakanaka zvandakaita;Vaiedza kunditadzisa kuramba ndichiita zvakanaka. 21  Musandisiya, haiwa Jehovha. Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni.+ 22  Kurumidzai kuzondibatsira,Haiwa Jehovha, ruponeso rwangu.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Hapana pari nani munyama yangu.”
Kana kuti “ndiwombe.”
Kana kuti “mweya wangu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Asi vavengi vangu pasina chikonzero vazhinji.”