Mapisarema 33:1-22

  • Musiki ngaarumbidzwe

    • “Muimbirei rwiyo rutsva” (3)

    • Kusikwa kwezvinhu neshoko raJehovha uye nemweya wake (6)

    • Rudzi rwaJehovha runofara (12)

    • Ziso raJehovha riri pane vanomutya (18)

33  Pemberai nemufaro imi vakarurama, pamusana pezvakaitwa naJehovha.+ Zvakakodzera kuti vakarurama vamurumbidze.   Ongai Jehovha nerudimbwa;Imbai muchimurumbidza* nechiridzwa chine tambo gumi.   Muimbirei rwiyo rutsva;+Ridzai tambo zvine unyanzvi, muchishevedzera nemufaro.   Nekuti shoko raJehovha rakarurama,+Uye zvese zvaanoita zvakavimbika.   Iye anoda kururama uye kutonga zvakarurama.+ Nyika yakazara nerudo rwaJehovha rusingachinji.+   Denga rakaitwa neshoko raJehovha,+Uye zvese zviri mariri zvakavapo* nemweya wemuromo* wake.   Anounganidza mvura yemugungwa sedziva;+Anoisa mvura ine mafungu mumatura.   Nyika yese ngaitye Jehovha.+ Vagari vese vemunyika ngavamutye.   Nekuti akataura, uye zvakavapo;+Akarayira, uye zvakamira zvakasimba.+ 10  Jehovha akavhiringidza mazano emarudzi;+Akaita kuti zvirongwa zvevanhu* zvikundikane.+ 11  Asi mitongo yaJehovha ichamira* nekusingagumi;+Pfungwa dzemwoyo wake dzicharamba dziripo kwezvizvarwa nezvizvarwa. 12  Runofara rudzi runonamata Jehovha saMwari warwo,+Vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.+ 13  Jehovha anotarisa ari kudenga;Anoona vanakomana vese vevanhu.+ 14  Anotarisa vagari vepanyikaAri panzvimbo yake yaanogara. 15  Ndiye ari kuumba mwoyo yavo vese;Anoongorora mabasa avo ese.+ 16  Hapana mambo anoponeswa neuto rakakura;+Murume akasimba haaponeswi nesimba rake rakawanda.+ 17  Bhiza rinopa tariro yenhema yekupona;*+Kuva kwaro nesimba guru hakurevi kuti munhu achapukunyuka. 18  Onai! Ziso raJehovha riri pane vaya vanomutya,+Vaya vanomirira rudo rwake rusingachinji, 19  Kuti avanunure* parufuUye kuti avachengetedze vari vapenyu panzara.+ 20  Tiri* kutarisira kuna Jehovha. Ndiye mubatsiri wedu nenhoo yedu.+ 21  Mwoyo yedu inofadzwa naye,Nekuti tinovimba nezita rake dzvene.+ 22  Rudo rwenyu rusingachinji ngaruuye patiri, haiwa Jehovha,+Patiri kuramba takakumirirai.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Muridzirei rwiyo.”
Kana kuti “mauto azvo ese akavapo.”
Kana kuti “nekufema kwemuromo.”
Kana kuti “zvinofungwa nevanhu.”
Kana kuti “zano raJehovha richamira.”
Kana kuti “yekukunda.”
Kana kuti “anunure mweya yavo.”
Kana kuti “Mweya wedu uri.”