Mapisarema 32:1-11

  • Vanofara vaya vakaregererwa

    • ‘Ndakareurura chivi changu kwamuri’ (5)

    • Mwari anokupa njere (8)

Rwiyo rwaDhavhidhi. Maskiri.* 32  Anofara munhu anoregererwa kudarika kwake, ane chivi chinofukidzwa.*+   Anofara munhu asinganzi naJehovha ane mhosva,+Asingafungi zveunyengeri.   Pandakaramba ndakanyarara, mapfupa angu akadyika nemhaka yekugomera kwandaiita zuva rese.+   Nekuti ruoko rwenyu rwaindiremera masikati neusiku.+ Simba rangu rakanyangarika semvura mumwaka wekupisa. (Sera)   Ndakazoreurura chivi changu kwamuri;Handina kufukidza kukanganisa kwangu.+ Ndakati: “Ndichareurura kudarika kwangu kuna Jehovha.”+ Uye makaregerera kukanganisa kwangu uye zvivi zvangu.+ (Sera)   Ndokusaka munhu wese akavimbika achinyengetera kwamuri+Pamunenge muchiri kuwanika.+ Kunyange mafashamo emvura haazomubati.   Muri nzvimbo yangu yekuvanda;Muchandichengetedza pakutambudzika.+ Muchandipoteredza nekushevedzera kwemufaro wekununurwa.+ (Sera)   “Ndichakupa njere uye ndichakurayiridza nzira yaunofanira kufamba nayo.+ Ndichakupa zano ziso rangu riri pauri.+   Usaita sebhiza kana kuti senyurusi, risinganzwisisi,+Rinodzorwa nematomu kana kuti netambo kuti rirege kupengereka,Riuye pedyo newe.” 10  Marwadzo emunhu akaipa mazhinji;Asi uya anovimba naJehovha akapoteredzwa nerudo rwake rusingachinji.+ 11  Farai muna Jehovha mufarisise, imi makarurama;Pemberai nemufaro, imi mese mune mwoyo yakarurama.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chinokanganwirwa.”