Mapisarema 30:1-12

  • Kuchema kunochinja kuva kupembera

    • Kufarirwa naMwari ndekweupenyu hwese (5)

Pisarema. Rwiyo rwekukumikidza imba. Rwiyo rwaDhavhidhi. 30  Ndichakukudzai, haiwa Jehovha, nekuti makandisimudza;Hamuna kurega vavengi vangu vachifara pamusoro pangu.+   Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndakakuchemerai kuti mundibatsire, mukandiporesa.+   Haiwa Jehovha, makandisimudza* kubva muGuva.*+ Makandichengetedza ndiri mupenyu; makaita kuti ndirege kunyura mugomba.*+   Imbai muchirumbidza Jehovha,* imi vanhu vake vakavimbika,+Ongai zita rake dzvene;+   Nekuti kutsamwirwa naye ndekwenguva pfupi,+Asi kufarirwa naye ndekweupenyu hwese.+ Kuchema kunogona kuvapo manheru, asi ava mangwanani, panova nekupembera nemufaro.+   Pandakanga ndakagara zvakanaka ndakati: “Handisi kuzozununguswa.”*   Haiwa Jehovha, pamaindifarira, makaita kuti ndisimbe segomo.+ Asi pamakavanza chiso chenyu, ndakatanga kutya.+   Ndakaramba ndichishevedzera kwamuri,+ haiwa Jehovha;Uye ndakaramba ndichiteterera Jehovha kuti andinzwire nyasha.   Zvinobatsirei kuti ndife, ndidzike mugomba?*+ Guruva ringakurumbidzai here?+ Ringataura nezvekutendeka kwenyu here?+ 10  Ndinzweiwo Jehovha, uye ndinzwireiwo nyasha.+ Haiwa Jehovha, ivai mubatsiri wangu.+ 11  Makachinja kuchema kwangu kuti kuve kutamba;Makandibvisa masaga, mukandipfekedza mufaro, 12  Kuti ndiimbe ndichikurumbidzai, ndirege kuramba ndakanyarara. Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndichakurumbidzai nekusingagumi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “makasimudza mweya wangu.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “muguva.”
Kana kuti “Ridzirai Jehovha rwiyo.”
Kana kuti “kuzodzedzereka.”
Kana kuti “muguva.”