Mapisarema 3:1-8

  • Kuvimba naMwari kunyange upenyu huri mungozi

    • ‘Nei mhandu dzawanda kudai?’ (1)

    • “Ruponeso nderwaJehovha” (8)

Rwiyo rwaDhavhidhi paaitiza mwanakomana wake Absaromu.+ 3  Haiwa Jehovha, nei mhandu dzangu dzawanda kudai?+ Nei vazhinji vari kundipandukira?+   Vazhinji vari kuti nezvangu:* “Mwari haasi kuzomuponesa.”+ (Sera)*   Asi imi, haiwa Jehovha, muri nhoo kumativi angu ese.+Ndimi kukudzwa+ kwangu uye munosimudza musoro wangu.+   Ndichadanidzira kuna Jehovha,Uye achandipindura ari pagomo rake dzvene.+ (Sera)   Ndicharara pasi, ndobatwa nehope;Uye ndichamuka ndisina chekutya,Nekuti Jehovha anoramba achinditsigira.+   Handityi makumi ezviuruAkamira kumativi ese kuti andirwise.+   Simukai, haiwa Jehovha! Ndiponesei,+ haiwa Mwari wangu! Nekuti mucharova vavengi vangu vese pashaya dzavo;Muchagura mazino evakaipa.+   Ruponeso nderwaJehovha.+ Chikomborero chenyu chiri pavanhu venyu. (Sera)

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nezvemweya wangu.”