Mapisarema 29:1-11

  • Inzwi raJehovha rine simba

    • Namatai makapfeka zvishongo zvitsvene (2)

    • “Inzwi raMwari anokudzwa rinotinhira” (3)

    • Jehovha anosimbisa vanhu vake (11)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 29  Ipai Jehovha zvakamukodzera, imi vanakomana vevane simba,Ipai Jehovha zvakakodzera kukudzwa kwake nesimba rake.+   Ipai Jehovha kukudzwa kwakakodzera zita rake. Kotamirai* Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene.*   Inzwi raJehovha rinonzwika pamusoro pemvura;Inzwi raMwari anokudzwa rinotinhira.+ Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji.+   Inzwi raJehovha rine simba;+Inzwi raJehovha rakanaka kwazvo.   Inzwi raJehovha riri kutyora miti yemisidhari;Jehovha anotyora-tyora misidhari yekuRebhanoni.+   Anoita kuti Rebhanoni* isvetuke semhuru,Uye Siriyoni+ iite senzombe diki yemusango.   Inzwi raJehovha rinoita kuti pabude marimi emoto;+   Inzwi raJehovha rinoita kuti renje ridedere;+Jehovha anoita kuti renje reKadheshi+ ridedere.   Inzwi raJehovha rinoita kuti nondo idedere uye iberekeUye rinochenesa masango.+ Uye vese vari mutemberi yake vanoti: “Kubwinya!” 10  Jehovha anogara pachigaro chake cheumambo pamusoro pemvura yemafashamo;*+Jehovha anogara pachigaro chake saMambo nekusingagumi.+ 11  Jehovha achapa vanhu vake simba.+ Jehovha achakomborera vanhu vake nerugare.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Namatai.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nekuda kwerunako rweutsvene hwake.”
Zvinoratidza sekuti pari kurehwa makomo eRebhanoni.
Kana kuti “pegungwa rekudenga.”