Mapisarema 28:1-9

  • Munyengetero wemunyori wepisarema unonzwiwa

    • ‘Jehovha, simba rangu nenhoo yangu’ (7)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 28  Ndinoramba ndichishevedzera kwamuri, haiwa Jehovha, Dombo rangu;+Ndinzweiwo. Kana mukaramba makandinyararira,Ndinenge ndangofanana nevaya vari kudzika kugomba.*+   Inzwai kuteterera kwangu pandinochemera kubatsirwa nemiNdichisimudzira maoko angu kuimba yemukati yenzvimbo yenyu tsvene.+   Musandizvuzvurudza pamwe chete nevakaipa, vanoita zvinhu zvisina kunaka,+Vaya vari kutaura zvinhu zverugare nevamwe vavo asi mumwoyo mavo muine zvinhu zvakaipa.+   Vatsivei maererano nezviito zvavo,+Zvinoenderana nemabasa avo akaipa. Vatsivei mabasa emaoko avo,Maererano nezvavakaita,+   Nekuti havaise pfungwa dzavo pamabasa aJehovha,+Kana pabasa remaoko ake.+ Iye achavaputsa uye haazovavaki.   Jehovha ngaarumbidzwe,Nekuti anzwa kuchema kwangu ndichida rubatsiro.   Jehovha ndiye simba rangu+ nenhoo yangu;+Mwoyo wangu unovimba naye.+ Ndakawana rubatsiro rwake, uye mwoyo wangu uri kufara,Saka ndichamurumbidza nerwiyo rwangu.   Jehovha ndiye simba revanhu vake;Iye inhare uye anounza ruponeso rukuru kumuzodziwa wake.+   Ponesai vanhu venyu, mukomborere nhaka yenyu.+ Vafudzei, muvatakure mumaoko enyu nekusingaperi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuguva.”