Mapisarema 26:1-12

  • Kufamba ndakaperera

    • “Ndiongororei, haiwa Jehovha” (2)

    • Kusashamwaridzana nevakaipa (4, 5)

    • ‘Ndichafamba ndichitenderera atari yaMwari’ (6)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 26  Nditongei, haiwa Jehovha, nekuti ndakafamba ndakaperera kwamuri;+Ndakavimba naJehovha ndisingazununguki.+   Ndiongororei, haiwa Jehovha, mundiedze;Natsai pfungwa dzangu dzakadzama* uye mwoyo wangu.+   Nekuti rudo rwenyu rusingachinji runogara ruri pamberi pangu,Uye ndinofamba muchokwadi chenyu.+   Handishamwaridzane* nevanhu vanonyengera,+Uye ndinotambira kure nevaya vanovanza zvavari.*   Ndinovenga ungano yevanoita zvakaipa,+Uye ndinoramba kushamwaridzana* nevakaipa.+   Ndichageza maoko angu kuratidza kuti handina mhosva,Uye ndichafamba ndichitenderera atari yenyu, haiwa Jehovha,   Kuti ndiite kuti kuonga kwangu kunzwike+Uye kuti ndizivise mabasa enyu ese anoshamisa.   Jehovha, ndinoda imba yamunogara,+Nzvimbo inogara kubwinya kwenyu.+   Musandiparadza* pamwe chete nevatadzi+Uye musatora upenyu hwangu pamwe chete nevanhu vanoda zvemhirizhonga,* 10  Vane maoko anoita mabasa anonyadzisa,Uye vane ruoko rwerudyi rwakazara chiokomuhomwe. 11  Asi ini ndichafamba ndakaperera kwamuri. Ndinunurei,* mundinzwire nyasha. 12  Ndakamira* pakati sandara;+Ndicharumbidza Jehovha ndiri pakati peungano yakakura.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “itsvo dzangu.”
ChiHeb., “Handigari.”
Kana kuti “handitandari nevanyengeri.”
ChiHeb., “kugara.”
Kana kuti “Musaparadza mweya wangu.”
Kana kuti “nevanhu vanodeura ropa.”
ChiHeb., “Ndidzikinurei.”
Kana kuti “Tsoka dzangu dzimire.”