Mapisarema 25:1-22

  • Munyengetero wekukumbira kutungamirirwa uye kuregererwa

    • “Ndidzidzisei makwara enyu” (4)

    • ‘Ushamwari hwepedyo naJehovha’ (14)

    • “Regererai zvivi zvangu zvese” (18)

Rwiyo rwaDhavhidhi. א [Aleph] 25  Ndinotendeukira* kwamuri, haiwa Jehovha. ב [Beth]   Mwari wangu, ndinovimba nemi;+Musaita kuti ndinyadziswe.+ Musaita kuti vavengi vangu vafarire nhamo yangu.+ ג [Gimel]   Chokwadi hapana munhu anovimba nemi achanyadziswa,+Asi vaya vanoita zveutengesi vachanyadziswa.+ ד [Daleth]   Itai kuti ndizive nzira dzenyu, haiwa Jehovha;+Ndidzidzisei makwara enyu.+ ה [He]   Ndifambisei muchokwadi chenyu mundidzidzise,+Nekuti muri Mwari wangu weruponeso. ו [Waw] Ndakatarisira kwamuri zuva rese. ז [Zayin]   Yeukai tsitsi dzenyu, haiwa Jehovha, nerudo rwenyu rusingachinji,+Zvamunogara muchiratidza.*+ ח [Heth]   Musayeuka zvivi zvandakaita ndichiri mudiki uye kudarika kwangu. Ndiyeukei maererano nerudo rwenyu rusingachinji,+Nekuda kwekunaka kwenyu, haiwa Jehovha.+ ט [Teth]   Jehovha akanaka uye akarurama.+ Ndokusaka achirayiridza vatadzi nzira yavanofanira kufamba nayo.+ י [Yod]   Achatungamirira vanyoro mune zvakarurama,*+Uye achadzidzisa vanyoro nzira yake.+ כ [Kaph] 10  Nzira dzese dzaJehovha dzinoratidza kuti ane rudo rusingachinji uye kuti akatendekaKune vaya vanochengeta sungano yake+ nezviyeuchidzo zvake.+ ל [Lamed] 11  Nekuda kwezita renyu, haiwa Jehovha,+Ndiregerereiwo chivi changu, kunyange chakakura. מ [Mem] 12  Ndiani munhu anotya Jehovha?+ Iye achamurayiridza nezvenzira yaanofanira kusarudza.+ נ [Nun] 13  Zvichamufambira zvakanaka,+Uye vana vake vachatora nyika yova yavo.+ ס [Samekh] 14  Vaya vanotya Jehovha ndivo vanova shamwari dzake dzepedyo,+Uye anoita kuti vazive sungano yake.+ ע [Ayin] 15  Maziso angu anoramba akatarisa kuna Jehovha,+Nekuti achasunungura tsoka dzangu mumambure.+ פ [Pe] 16  Tendeudzirai chiso chenyu kwandiri, mundinzwire nyasha,Nekuti ndiri ndega uye handina mubatsiri. צ [Tsade] 17  Matambudziko emwoyo wangu awanda;+Ndibudiseiwo munhamo dzangu. ר [Resh] 18  Onai kutambudzika kwangu nekunetseka kwangu,+Uye regererai zvivi zvangu zvese.+ 19  Onai kuwanda kwaita vavengi vanguUye hasha dzavari kundiitira vachindivenga. ש [Shin] 20  Chengetedzai upenyu hwangu* uye ndiponesei.+ Musaita kuti ndinyadziswe nekuti ndakapotera kwamuri. ת [Taw] 21  Kuperera kwangu kwamuri uye kururama kwangu ngazvindichengetedze,+Nekuti tariro yangu iri mamuri.+ 22  Haiwa Mwari, nunurai* Israeri mukutambudzika kwake kwese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndinosimudzira mweya wangu.”
Kana kuti “Zvagara zviripo kubvira kare.”
ChiHeb., “mukutongwa.”
Kana kuti “mweya wangu.”
ChiHeb., “dzikinurai.”