Mapisarema 22:1-31

  • Kubva pakuora mwoyo kuenda pakurumbidza

    • “Mwari wangu, mandisiyirei?” (1)

    • “Vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu” (18)

    • Kurumbidza Mwari muungano (22, 25)

    • Nyika yese ichanamata Mwari (27)

Kumutungamiriri; mutinhimira unonzi, “Sheshe Yenondo Yemambakwedza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. 22  Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?+ Nei muri kure nekundiponesa,Kure nekuchema kwangu ndichirwadziwa?+   Mwari wangu, ndinoramba ndichishevedza masikati asi hamupinduri;+Uye usiku handinyarari.   Asi imi muri mutsvene,+Makapoteredzwa nekurumbidza kwaIsraeri.   Madzibaba edu aivimba nemi;+Aivimba nemi, uye mairamba muchianunura.+   Aichema kwamuri, uye aiponeswa;Aivimba nemi, uye haana kuodzwa mwoyo.*+   Asi ini ndiri honye, handisi munhu,Ndinotukwa* nevanhu uye ndinoshorwa nevanhu.+   Vese vanondiona vanondinyomba;+Vanondifinyamira vachidzungudza misoro yavo vachinditsvinyira vachiti:+   “Akazviisa kuna Jehovha. Ngaamununure! Ngaamuponese, nekuti anomuda chaizvo!”+   Imi ndimi makandibudisa muchibereko,+Ndimi makandichengetedza ndiri pazamu raamai vangu. 10  Ndakaiswa mumaoko enyu kubvira ndichangoberekwa;Muri Mwari wangu kubvira ndiri muchibereko chaamai vangu. 11  Musagara kure neni, nekuti dambudziko riri pedyo+Uye handina mumwe mubatsiri.+ 12  Nzombe diki zhinji dzakandikomba;+Nzombe dzine simba dzekuBhashani dzakandipoteredza.+ 13  Dzakandishamira miromo,+Seshumba inodzvova, inobvambura-bvambura mhuka yayabata.+ 14  Ndiri kudururwa semvura;Mapfupa angu ese asvodogoka. Mwoyo wangu waita senamo;+Uri kunyunguduka mukati mangu.+ 15  Simba rangu raoma sechaenga;*+Rurimi rwangu ruri kunamatira kumatadza angu;+Muri kundiisa muguruva rerufu.+ 16  Nekuti imbwa dzakandikomba;+Dzakati name name neni sechikwata chevanhu vanoita zvakaipa,+Dziri kuda kuruma maoko angu nemakumbo seshumba.+ 17  Ndinogona kuverenga mapfupa angu ese.+ Vanonditarisa voramba vakangoti nde-e. 18  Vanogovana nguo dzangu,Uye vanokandira zvipfeko zvangu mijenya.+ 19  Asi imi, haiwa Jehovha, musaramba muri kure.+ Ndimi simba rangu; kurumidzai kuzondibatsira.+ 20  Ndiponesei* pabakatwa,Ponesai upenyu hwangu hunokosha patsoka dzembwa;+ 21  Ndiponesei pamuromo weshumba+ uye panzombe dzemusango;Ndipindurei mundiponese. 22  Ndichazivisa hama dzangu zita renyu;+Ndichakurumbidzai ndiri pakati peungano.+ 23  Imi vanotya Jehovha, murumbidzei! Imi mese vana* vaJakobho, mukudzei!+ Mirai muchishamiswa imi mese vana* vaIsraeri. 24  Nekuti haana kuzvidza kana kusema kutambura kwemunhu anodzvinyirirwa;+Haana kumuvanzira chiso chake.+ Paakachemera kwaari achida kubatsirwa, akamunzwa.+ 25  Ndichakurumbidzai ndiri muungano yakakura;+Ndicharipa mhiko dzangu ndiri pamberi pevaya vanomutya. 26  Vanyoro vachadya voguta;+Vaya vanotsvaga Jehovha vachamurumbidza.+ Nakidzwai neupenyu* nekusingaperi. 27  Vanhu vese vari kumigumo yenyika vachayeuka, vodzoka kuna Jehovha. Mhuri dzese dzemarudzi dzichakotama pamberi penyu.+ 28  Nekuti umambo ndehwaJehovha;+Anotonga marudzi. 29  Vapfumi* vese vepanyika vachadya uye vachakotama;Vese vari kudzika kuguruva vachamupfugamira;Hapana kana mumwe wavo anogona kuchengetedza upenyu hwavo.* 30  Vana vavo vachamushandira;Chizvarwa chinotevera chichaudzwa nezvaJehovha. 31  Vachauya votaura nezvekururama kwake. Vachaudza vanhu vachazoberekwa zvaakaita.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kunyadziswa.”
Kana kuti “Ndinozvidzwa.”
Ichi chimedu chemudziyo wevhu unenge waputsika.
Kana kuti “Ponesai mweya wangu.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “Mwoyo wenyu ngaurarame.”
ChiHeb., “Vakakora.”
Kana kuti “mweya yavo.”