Mapisarema 20:1-9

  • Ruponeso rwamambo akazodzwa naMwari

    • Vamwe vanovimba nengoro, nemabhiza, “asi isu tinodana pazita raJehovha” (7)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 20  Jehovha ngaakupindurei pazuva rekutambudzika. Zita raMwari waJakobho ngarikudzivirirei.+   Ngaakutumirei rubatsiro kubva munzvimbo tsvene,+Okutsigirai ari muZiyoni.+   Ngaayeuke mipiro yenyu yese yamunopa;Ngaagamuchire chibayiro chenyu chinopiswa. (Sera)   Ngaakupei zvinodiwa nemwoyo wenyu+Uye ngaaite kuti zvese zvamunoronga zvibudirire.   Tichapembera tichifarira mabasa enyu ekuponesa;+Tichasimudza mireza yedu muzita raMwari wedu.+ Jehovha ngaazadzise zvese zvamunokumbira.   Iye zvino ndava kuziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake.+ Anomupindura ari kumatenga ake matsveneNeruponeso rukuru* achishandisa ruoko rwake rwerudyi.+   Vamwe vanovimba nengoro, vamwe nemabhiza,+Asi isu tinodana pazita raJehovha Mwari wedu.+   Ivo vakagumburwa, vakawa,Asi isu takasimuka, tikadzorerwa.+   Haiwa Jehovha, ponesai mambo!+ Iye achatipindura pazuva ratinoshevedzera tichida kubatsirwa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Nekukunda kukuru.”