Mapisarema 18:1-50

  • Kurumbidza Mwari nekuda kweruponeso

    • “Jehovha ndiye ibwe rangu” (2)

    • Jehovha, akavimbika kune vakambika (25)

    • Nzira yaMwari yakarurama (30)

    • “Kuzvininipisa kwenyu kunoita kuti ndive mukuru” (35)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwemushumiri waJehovha, Dhavhidhi, achitaura mashoko acho kuna Jehovha pazuva raakanunurwa naJehovha mumaoko evavengi vake vese nemuruoko rwaSauro. Akati:+ 18  Ndinokudai kwazvo, haiwa Jehovha, simba rangu.+   Jehovha ndiye ibwe rangu nenhare* yangu uye ndiye anondinunura.+ Mwari wangu ndiye dombo rangu,+ wandinopotera kwaari,Nhoo yangu nenyanga* yangu yeruponeso,* nzvimbo yangu yekupotera.*+   Ndinoshevedzera kuna Jehovha, uyo akakodzera kurumbidzwa,Uye ndichaponeswa pavavengi vangu.+   Tambo dzerufu dzakandikomba;+Mafashamo evarume vasingabatsiri akandityisa.+   Tambo dzeGuva* dzakandikomba;Rufu rwakateya misungo pamberi pangu.+   Ndakashevedzera kuna Jehovha pandaitambudzika,Ndakaramba ndichichemera Mwari wangu kuti andibatsire. Akanzwa inzwi rangu ari mutemberi yake,+Uye kuchemera kwangu kubatsirwa kwakasvika munzeve dzake.+   Nyika yakabva yatanga kuzunguzika uye kudengenyeka;+Nheyo dzemakomo dzakazununguka,Uye dzakazunguzikira mberi neshure nekuti iye akanga atsamwiswa.+   Utsi hwakakwira huchibva mumhino dzake,Uye moto unoparadza wakabuda mumuromo make;+Mazimbe emoto akatsvuka aibva paari.   Paaiburuka, akakotamisa denga,+Uye pasi petsoka dzake paiva nerima gobvu.+ 10  Akatasva kerubhi ndokuuya achibhururuka.+ Akadzika ari pamapapiro emweya.*+ 11  Akabva azvifukidza nerima,+Rakamupoteredza setende,Mumakore matema akazara nemvura.+ 12  Pachiedza chaive pamberi pakePaibva chimvuramabwe nemazimbe emoto zvichiuya nemumakore. 13  Jehovha akabva atanga kutinhira ari kudenga;+Wekumusorosoro akaita kuti inzwi rake rinzwike+Pamwe nechimvuramabwe nemazimbe emoto. 14  Akapfura miseve yake akaita kuti vapararire;+Akatumira mheni yake akaita kuti vavhiringidzike.+ 15  Pasi penzizi pakaoneka;+Nheyo dzenyika dzakaiswa pachena nekutuka kwenyu, Jehovha,Nemhepo ine simba yakabuda mumhino dzenyu.+ 16  Akadzikisa ruoko rwake ari kumusoro;Akandibata, akandibudisa mumvura yakadzika.+ 17  Akandinunura pamuvengi wangu ane simba,+Pavanhu vaindivenga, vaiva nesimba kundipfuura.+ 18  Vakandivinga pazuva randaiva mudambudziko,+Asi Jehovha akanditsigira. 19  Akandibudisa, akandiisa munzvimbo isina njodzi;*Akandinunura nekuti aindifarira.+ 20  Jehovha anondipa mubayiro unoenderana nekururama kwangu;+Anondipa mubayiro unoenderana nekuchena* kwemaoko angu.+ 21  Nekuti ndakachengeta nzira dzaJehovha,Uye handina kuita zvakaipa ndichisiya Mwari wangu. 22  Mitongo yake yese iri pamberi pangu;Handizoshori mirau yake. 23  Ndicharamba ndisina mhosva pamberi pake,+Uye ndichangwarira kuti ndisakanganisa.+ 24  Jehovha ngaandipe mubayiro unoenderana nekururama kwangu,+Maererano nekuchena kwemaoko angu pamberi pake.+ 25  Makavimbika kumunhu akavimbika;+Kumunhu asina mhosva munoratidza kuti hamuna mhosva;+ 26  Kune vakachena munoratidza kuti makachena,+Asi kune vasina kururama munoratidza kuti makachenjera.+ 27  Nekuti munoponesa vakaderera*+Asi munoderedza vanozvikudza.*+ 28  Nekuti ndimi munobatidza rambi rangu, haiwa Jehovha,Mwari wangu anondivhenekera pandinenge ndiri murima.+ 29  Ndichibatsirwa nemi, ndinogona kumhanya ndichinorwisa boka revapambi;+Nesimba raMwari ndinogona kukwira rusvingo.+ 30  Nzira yaMwari wechokwadi yakarurama;+Shoko raJehovha rakachena.+ Iye inhoo kune vese vanopotera kwaari.+ 31  Nekuti ndiani mumwe Mwari kunze kwaJehovha?+ Nderipi rimwe dombo kunze kwaMwari wedu?+ 32  Mwari wechokwadi ndiye anondipa simba,*+Uye achaita kuti nzira yangu ive muchechetere.+ 33  Anoita kuti tsoka dzangu dziite sedzenondo;Anoita kuti ndimire panzvimbo dzakakwirira.+ 34  Anodzidzisa maoko angu hondo;Maoko angu anogona kukombamisa uta hwemhangura. 35  Munondipa nhoo yenyu yeruponeso,+Ruoko rwenyu rwerudyi runonditsigira,Uye kuzvininipisa kwenyu kunoita kuti ndive mukuru.+ 36  Munoita kuti nzira yandinofamba ive yakafara;Tsoka dzangu hadzizotsvedzi.+ 37  Ndichadzingirira vavengi vangu ndovabata;Handizodzoki kusvikira vatsvairwa vese. 38  Ndichavapwanya, kuti varege kusimuka;+Vachawira pasi ndovatsika. 39  Muchandipa simba rekurwa hondo;Muchaita kuti vavengi vangu vadonhe pamberi pangu.+ 40  Muchaita kuti vavengi vangu vanditize,Uye ndichaparadza* vaya vanondivenga.+ 41  Vanochemera kubatsirwa, asi hapana anovaponesa;Vanotochema kuna Jehovha, asi haavapinduri. 42  Ndichavakuya-kuya votsetseka seguruva riri kusimudzwa nemhepo;Ndichavarasa sematope emumigwagwa. 43  Muchandinunura pakutsvagirwa mhosva nevanhu.+ Muchandigadza kuti ndive mutungamiriri wemarudzi.+ Vanhu vandakanga ndisingazivi vachandishandira.+ 44  Vachanditeerera vangoita zvekunzwa nezvangu;Vanhu vekune dzimwe nyika vachauya kwandiri vachidedera.+ 45  Vanhu vekune dzimwe nyika vachatya;*Vachauya vachibvunda vachibva munhare dzavo. 46  Jehovha mupenyu! Dombo+ rangu ngarirumbidzwe! Mwari weruponeso rwangu ngaakudzwe.+ 47  Mwari wechokwadi anotsiva vavengi vangu;+Anoisa marudzi pasi pangu. 48  Anondinunura pavavengi vangu vakatsamwa;Munondisimudza mondiisa pamusoro pevaya vanondirwisa;+Munondinunura pamunhu anoita zvemhirizhonga. 49  Ndokusaka ndichakukudzai pakati pemarudzi, haiwa Jehovha,+Uye ndichaimba ndichirumbidza zita renyu.+ 50  Iye anoitira mambo wake mabasa makuru eruponeso;+Anoratidza rudo rusingachinji kumuzodziwa wake,+Kuna Dhavhidhi nekuvana* vake nekusingaperi.+

Mashoko Emuzasi

Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kana kuti “nemununuri wangu ane simba.”
Kana kuti “yakakwirira yakachengeteka.”
Kana kuti “dzeSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “emhepo.”
Kana kuti “munzvimbo yakakura.”
Kana kuti “nekusava nemhosva.”
Kana kuti “vanotambura.”
ChiHeb., “maziso anozvikudza.”
Kana kuti “anondipfekedza simba.”
ChiHeb., “ndichanyararidza.”
Kana kuti “vachapera simba.”
ChiHeb., “mbeu.”