Mapisarema 17:1-15

  • Kunyengeterera kudzivirirwa

    • “Makaongorora mwoyo wangu” (3)

    • “Mumumvuri wemapapiro enyu” (8)

Munyengetero waDhavhidhi. 17  Inzwaiwo chikumbiro changu chekuti nditongwe zvakarurama Jehovha;Teererai kuchemera kwangu kubatsirwa;Teererai munyengetero wangu unotaurwa pasina kunyengera.+   Ndipeiwo mutongo wakarurama;+Maziso enyu ngaaone zvinhu zvakarurama.   Makaongorora mwoyo wangu, makandiongorora usiku;+Makandinatsa;+Muchaona kuti handina kuronga zvinhu zvakaipa,Uye muromo wangu hauna kutadza.   Kana ari mabasa evanhu,Maererano neshoko remiromo yenyu, ini handifambi munzira dzegororo.+   Nhanho dzangu ngadzirambe dziri pamakwara enyuKuti tsoka dzangu dzirege kugumburwa.+   Haiwa Mwari, ndinodana kwamuri, nekuti muchandipindura.+ Rerekerai nzeve yenyu kwandiri.* Inzwaiwo mashoko angu.+   Ndiratidzeiwo nenzira inoshamisa rudo rwenyu rusingachinji,+Haiwa imi Muponesi wevaya vanotsvaga kwekupotera kuruoko rwenyu rwerudyiVachitiza vaya vanokupandukirai.   Ndichengetei semboni yeziso renyu;+Ndivanzei mumumvuri wemapapiro enyu.+   Ndichengetei pavanhu vakaipa vari kundirwisa,Pavavengi vangu vakandikomba vanoda kundiuraya.+ 10  Havasisina kana hanya;*Vanotaura nemiromo yavo vachizvikudza; 11  Iye zvino vanotikomba;+Vanotsvaga mukana wekuti vaite kuti tiparare.* 12  Akafanana neshumba iri kuda kubvambura-bvambura mhuka yayabata,Neshumba ine simba yakahwandira yakavhumbama. 13  Simukai, haiwa Jehovha, mumirisane naye+ uye mumuwisire pasi;Ndinunurei* nebakatwa renyu pane akaipa; 14  Ndinunureiwo neruoko rwenyu Jehovha,Pavanhu venyika ino, vane mugove muupenyu huno,+Vaya vamunozadza nezvinhu zvakanaka zvamunovapa+Uye vanosiyira nhaka vanakomana vavo vakawanda. 15  Asi ini ndichaona chiso chenyu mukururama;Ndinogutswa pandinomuka pamberi penyu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Kotamai mundinzwewo.”
Kana kuti “Vakafukidzwa nemafuta avo.”
Kana kuti “wekutikandira pasi.”
Kana kuti “Nunurai mweya wangu.”