Mapisarema 148:1-14

  • Zvisikwa zvese zvinofanira kurumbidza Jehovha

    • “Murumbidzei, imi ngirozi dzake dzese” (2)

    • ‘Murumbidzei, imi zuva, mwedzi, nenyeredzi’ (3)

    • Vakuru nevadiki vanofanira kurumbidza Mwari (12, 13)

148  Rumbidzai Jah!* Rumbidzai Jehovha muri kumatenga;+Murumbidzei muri munzvimbo dzakakwirira.   Murumbidzei, imi ngirozi dzake dzese.+ Murumbidzei, imi uto rake rese.+   Murumbidzei, imi zuva nemwedzi. Murumbidzei, imi mese nyeredzi dzinopenya.+   Murumbidzei, imi matenga ekumusorosoro*Nemi mvura iri pamusoro pematenga.   Ngazvirumbidze zita raJehovha,Nekuti iye akarayira, zvikabva zvasikwa.+   Anoramba akazvisimbisa kusvikira nariini nariini;+Akapa murau usingazopfuuri.+   Rumbidzai Jehovha muri panyika,Imi zvisikwa zvikuru zvemugungwa nemi mese mvura yakadzika,   Imi mheni nechimvuramabwe, chando nemakore matematema,Iwe dutu guru, rinoita zvaakataura,+   Imi makomo nemi mese zvikomo,+Imi miti yemichero nemi mese misidhari,+ 10  Imi mhuka dzesango+ nemi mese zvipfuwo,Imi zvinhu zvinokambaira neshiri dzine mapapiro, 11  Imi madzimambo enyika nemi mese marudzi,Imi machinda nemi mese vatongi venyika,+ 12  Imi majaya nemhandara,Vakwegura pamwe chete nevadiki. 13  Zvese ngazvirumbidze zita raJehovha,Nekuti zita rake rega ndiro riri kumusoro kusingasvikiki.+ Ukuru hwake huri kumusoro kwenyika nedenga.+ 14  Achawedzera simba* revanhu vake,Kuti vanhu vake vese vakavimbika varumbidzwe,Vanakomana vaIsraeri, vanhu vari pedyo naye. Rumbidzai Jah!*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
ChiHeb., “matenga ekumatenga.”
ChiHeb., “nyanga.”
Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.