Mapisarema 147:1-20

  • Kurumbidza mabasa aMwari erudo uye esimba

    • Anoporesa vakaora mwoyo (3)

    • Anoshevedza nyeredzi dzese nemazita (4)

    • Anotuma chando chakachena semvere dzemakwai (16)

147  Rumbidzai Jah!* Zvakanaka kuimbira Mwari wedu tichimurumbidza;Zvinofadza uye zvakakodzera kumurumbidza!+   Jehovha ari kuvaka Jerusarema;+Anounganidza vanhu vakapararira vaIsraeri.+   Anoporesa vakaora mwoyo;Anosunga maronda avo.   Anoverenga uwandu hwenyeredzi;Anodzishevedza dzese nemazita.+   Ishe wedu mukuru uye ane simba guru;+Kunzwisisa kwake hakugoni kuyerwa.+   Jehovha anosimudza vanyoro,+Asi anokandira vakaipa pasi.   Imbirai Jehovha muchimuonga;Imbai muchirumbidza Mwari wedu nerudimbwa,   Uyo anofukidza matenga nemakore,Uyo anopa nyika mvura,+Uyo anoita kuti uswa hukure+ mumakomo.   Anopa mhuka zvekudya,+Nemanyana emakunguo anochemera zvekudya.+ 10  Haafariri simba rebhiza;+Uye hapana chinomushamisa pakusimba kwemakumbo emunhu.+ 11  Jehovha anofarira vaya vanomutya,+Vaya vanomirira rudo rwake rusingachinji.+ 12  Kudza Jehovha, iwe Jerusarema. Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni. 13  Anosimbisa mazariro* emagedhi ako;Anokomborera vanakomana vako vauinavo. 14  Anoita kuti munharaunda yako muve nerugare;+Anokugutsa negorosi rakanakisisa.+ 15  Anotuma murayiro wake panyika;Shoko rake rinomhanya kwazvo. 16  Anotuma chando chakachena semvere dzemakwai;+Anoparadzira chando semadota.+ 17  Anodzikisa chimvuramabwe* sezvimedu zvechingwa.+ Ndiani angamira kana kuine chando chake?+ 18  Anotuma shoko rake, chonyunguduka. Anoita kuti mhepo yake ivhuvhute,+ mvura yoyerera. 19  Anozivisa Jakobho shoko rake,Uye mirau nemitongo yake kuna Israeri.+ 20  Haana kuita izvozvo nerumwe rudzi rupi zvarwo;+Havana kana zvavanoziva nezvemitongo yake. Rumbidzai Jah!*+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Aya mapango kana kuti simbi dzaishandiswa sezvihuri.
Kana kuti “magodo echando.”
Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.