Mapisarema 146:1-10

  • Vimba naMwari, kwete nevanhu

    • Munhu paanofa, pfungwa dzake dzinoparara (4)

    • Mwari anosimudza vaya vakakotamiswa (8)

146  Rumbidzai Jah!*+ Regai ndirumbidze* Jehovha.+   Ndicharumbidza Jehovha upenyu hwangu hwese. Ndichaimba ndichirumbidza Mwari wangu chero bedzi ndiri mupenyu.   Musavimba nemachinda,*Kana nemwanakomana wemunhu, asingagoni kuunza ruponeso.+   Simba rake reupenyu rinobuda, iye odzokera kuvhu;+Zuva iroro chairo pfungwa dzake dzinoparara.+   Anofara munhu ana Mwari waJakobho semubatsiri wake,+Anoisa tariro muna Jehovha Mwari wake,+   Muiti wedenga nenyika,Negungwa, nezvese zviri mazviri,+Uyo anoramba akatendeka,+   Uyo anoita kuti vaya vanobiridzirwa vatongwe zvakarurama,Anopa vane nzara zvekudya.+ Jehovha anosunungura vasungwa.+   Jehovha anosvinudza maziso emapofu;+Jehovha anosimudza vaya vakakotamiswa;+Jehovha anoda vakarurama.   Jehovha anodzivirira vatorwa;Anotsigira nherera nechirikadzi,+Asi anoita kuti mazano evakaipa akundikane.*+ 10  Jehovha acharamba ari Mambo nekusingaperi,+Iye Mwari wako, haiwa iwe Ziyoni, kwezvizvarwa nezvizvarwa. Rumbidzai Jah!*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “Mweya wangu ngaurumbidze.”
Kana kuti “nevakuru vakuru.”
Kana kuti “anoita kuti nzira yevakaipa iende nepasipo.”
Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.