Mapisarema 145:1-21

 • Kurumbidza Mwari, Mambo mukuru

  • ‘Ndichazivisa ukuru hwaMwari’ (6)

  • “Jehovha akanaka kuzvisikwa zvese” (9)

  • “Vanhu venyu vakavimbika vachakurumbidzai” (10)

  • Umambo hwaMwari husingagumi (13)

  • Ruoko rwaMwari runogutsa zvipenyu zvese (16)

Rwiyo rwaDhavhidhi rwekurumbidza. א [Aleph] 145  Ndichakukudzai, haiwa Mwari wangu Mambo,+Ndicharumbidza zita renyu nariini nariini.+ ב [Beth]   Ndichaswera ndichikurumbidzai;+Ndicharumbidza zita renyu nariini nariini.+ ג [Gimel]   Jehovha mukuru uye akanyatsokodzera kurumbidzwa,+Ukuru hwake hahugoni kuongororwa.*+ ד [Daleth]   Zvizvarwa nezvizvarwa zvicharumbidza mabasa enyu;Zvichazivisa nezvemabasa enyu esimba.+ ה [He]   Vachataura nezvekubwinya kunoshamisa kweukuru hwenyu+Uye ndichafungisisa mabasa enyu anoshamisa. ו [Waw]   Vachataura nezvemabasa enyu anoshamisa,*Uye ndichazivisa ukuru hwenyu. ז [Zayin]   Vachafara kwazvo pavanoyeuka kunaka kwenyu kukuru,+Uye vachapembera nemufaro nekuda kwekururama kwenyu.+ ח [Heth]   Jehovha ane tsitsi* nengoni,+Anononoka kutsamwa uye azere nerudo rusingachinji.+ ט [Teth]   Jehovha akanaka kuzvisikwa zvese,+Uye ngoni dzake dzinooneka pamabasa ake ese. י [Yod] 10  Mabasa enyu ese achakukudzai, haiwa Jehovha,+Uye vanhu venyu vakavimbika vachakurumbidzai.+ כ [Kaph] 11  Vachazivisa nezvekukudzwa kweumambo hwenyu,+Votaura nezvesimba renyu,+ ל [Lamed] 12  Kuti vazivise vanhu mabasa enyu esimba+Nekubwinya kunoshamisa kweumambo hwenyu.+ מ [Mem] 13  Umambo hwenyu umambo hunogara nekusingagumi,Uye kutonga kwenyu kunogara kuripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ ס [Samekh] 14  Jehovha anotsigira vese vari kuwa+Uye anosimudza vese vakakotamiswa.+ ע [Ayin] 15  Maziso ezvinhu zvese anotarisa kwamuri aine tariro;Munozvipa zvekudya zvazvo mumwaka wazvo.+ פ [Pe] 16  Munovhura ruoko rwenyuMogutsa zvido zvezvinhu zvese zvipenyu.+ צ [Tsade] 17  Jehovha akarurama munzira dzake dzese+Uye akavimbika pazvese zvaanoita.+ ק [Qoph] 18  Jehovha ari pedyo nevanhu vese vanodana kwaari,+Vese vanodana kwaari muchokwadi.+ ר [Resh] 19  Anogutsa zvido zvevaya vanomutya;+Anonzwa kuchemera kwavo kubatsirwa, uye anovanunura.+ ש [Shin] 20  Jehovha anochengetedza vese vanomuda,+Asi achaparadza vakaipa vese.+ ת [Taw] 21  Muromo wangu uchazivisa kurumbidzwa kwaJehovha;+Zvinhu zvese zvipenyu ngazvirumbidze* zita rake dzvene nariini nariini.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kunzwisiswa.”
Kana kuti “nezvesimba renyu.”
Kana kuti “nyasha.”
ChiHeb., “Nyama yese ngairumbidze.”