Mapisarema 139:1-24

  • Mwari anonyatsoziva vashumiri vake

    • Mweya waMwari hautiziki (7)

    • “Ndakaitwa nenzira inoshamisa” (14)

    • ‘Makandiona ndichangotanga kuumbwa’ (16)

    • ‘Nditungamirirei panzira isingagumi’ (24)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 139  Haiwa Jehovha, makandiongorora, uye munondiziva.+   Munoziva pandinogara pasi nepandinosimuka.+ Munonzwisisa kufunga kwangu muri kure.+   Munondicherechedza* pandinofamba uye pandinorara;Munoziva nzira dzangu dzese.+   Pasati patombova neshoko parurimi rwangu,Onai! Imi Jehovha, munenge mava kutoriziva.+   Munondikomberedza kumberi kwangu nekumashure;Uye munoisa ruoko rwenyu pandiri.   Ruzivo rwakadaro handigoni kurunzwisisa.* Rwakanyanya kukwirira zvekuti handisviki pakuva narwo.*+   Ndingatiza mweya wenyu ndichienda kupi,Uye ndingatizira kupi kuti ndibve pamberi pechiso chenyu?+   Kudai ndaikwira kudenga, munenge muriko,Kudai ndaiwaridza mubhedha wangu muGuva,* onai! munenge murimo.+   Kudai ndaibhururuka nemapapiro emambakwedzaNdichinogara kugungwa riri kure kure, 10  Kunyange ikoko ruoko rwenyu rwainditungamiriraUye ruoko rwenyu rwerudyi rwaindibata.+ 11  Kana ndikati: “Zvechokwadi rima richandivanza!” Usiku hwakandipoteredza hunobva hwava chiedza. 12  Kunyange rima raisazova rakasviba kwamuri,Asi usiku hwaizojeka semasikati;+Rima rakafanana nechiedza kwamuri.+ 13  Nekuti makagadzira itsvo dzangu;Makaita kuti ndirambe ndakavharirwa* mudumbu maamai vangu.+ 14  Ndinokurumbidzai nekuti ndakaitwa nenzira inoshamisa, inotyisa.+ Mabasa enyu anoshamisa,+Izvi ndinonyatsozviziva.* 15  Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuriPandakaitwa pakavanda,Pandakarukwa ndiri munzvimbo dzakadzika dzenyika.+ 16  Maziso enyu akatondiona ndichangotanga kuumbwa;Nhengo dzangu dzese dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyuNezvemazuva adzakaumbwa,Dzese dzisati dzatombovapo. 17  Saka pfungwa dzenyu dzinokosha zvikuru kwandiri!+ Haiwa Mwari, dzese dzakawanda chaizvo!+ 18  Ndikada kuedza kudziverenga, dzakawanda kupfuura jecha.+ Pandinomuka, ndinenge ndichiinemi.*+ 19  Haiwa Mwari, dai maingouraya vakaipa!+ Vanhu vanoda zvemhirizhonga* vaibva vabva kwandiri, 20  Vaya vanotaura nezvenyu nechinangwa chakaipa;*Imhandu dzenyu dzinotaura zita renyu zvisina kukodzera.+ 21  Handivengi vaya vanokuvengai here, haiwa Jehovha,+Uye handisemeswi nevaya vanokupandukirai here?+ 22  Ndinovavenga zvekuvavenga zviya;+Vava vavengi vangu chaivo. 23  Ndiongororei, haiwa Mwari, muzive mwoyo wangu.+ Ndicherechedzei, muzive zviri kundidya mwoyo.*+ 24  Onai kana mandiri muine chero nzira ipi zvayo yakaipa,+Munditungamirire+ panzira isingagumi.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Munondiyera.”
Kana kuti “runondishamisa.”
Kana kuti “handigoni kurunzwisisa.”
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Makandiruka.”
Kana kuti “mweya wangu unonyatsozviziva.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “ndinenge ndichiri kudziverenga.”
Kana kuti “vane mhosva yekudeura ropa.”
Kana kuti “maererano nepfungwa dzavo.”
Kana kuti “pfungwa dzinondinetsa.”