Mapisarema 138:1-8

  • Kunyange zvazvo akakwirira, Mwari ane hanya

    • ‘Makapindura munyengetero wangu’ (3)

    • ‘Kunyange ndikafamba nepane njodzi, munondinunura’ (7)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 138  Ndichakurumbidzai nemwoyo wangu wese.+ Ndichaimba ndichikurumbidzaiNdiri pamberi pevamwe vanamwari.*   Ndichakotama ndakatarisa kutemberi* yenyu tsvene,+Uye ndicharumbidza zita renyu+Nekuda kwerudo rwenyu rusingachinji uye kutendeka kwenyu. Nekuti makakudza zvamakataura uye zita renyu kupfuura zvimwe zvinhu zvese.*   Pazuva randakashevedzera, makandipindura;+Makandishingisa* uye makandisimbisa.+   Madzimambo ese epanyika achakurumbidzai, haiwa Jehovha,+Nekuti achange anzwa vimbiso dzamakataura.   Achaimba nezvenzira dzaJehovha,Nekuti kubwinya kwaJehovha kukuru.+   Kunyange zvazvo Jehovha akakwirira, anocherechedza vanozvininipisa,+Asi vanozvikudza anongovaziva vari kure.+   Kunyange ndikafamba ndichipinda nepane njodzi, muchandichengetedza ndiri mupenyu.+ Munotambanudza ruoko rwenyu muchidzivisa hasha dzevavengi vangu;Ruoko rwenyu rwerudyi ruchandiponesa.   Jehovha achandiitira zvinhu zvese. Haiwa Jehovha, rudo rwenyu rusingachinji runogara nekusingaperi;+Musakanganwa mabasa emaoko enyu.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndisingatyi vamwe vanamwari, ndichakuridzirai rwiyo.”
Kana kuti “kunzvimbo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “makakudza zvamakataura kupfuura zita renyu rese.”
Kana kuti “Makashingisa mweya wangu.”