Mapisarema 132:1-18

  • Kusarudzwa kwaDhavhidhi uye kweZiyoni

    • “Musaramba muzodziwa wenyu” (10)

    • Vapristi veZiyoni vanopfekedzwa ruponeso (16)

Rwiyo Rwekukwidza. 132  Haiwa Jehovha, yeukai DhavhidhiNekutambura kwake kwese;+   Kupika kwaakaita kuna Jehovha,Mhiko yaakaita kune Ane Simba waJakobho achiti:+   “Handizopindi mutende rangu, mumba mangu.+ Handizorari panzvimbo yandinorara, pamubhedha wangu;   Handizobvumiri maziso angu kubatwa nehope,Kana kubvumira maziso angu kutsimwaira,   Kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo,Pekugara pakanaka peAne Simba waJakobho.”*+   Onai! Takanzwa nezvayo tiri muEfrata;+Takaiwana musango.+   Ngatipindei maanogara;*+Ngatikotamei pachitsiko chetsoka dzake.+   Simukai, haiwa Jehovha, muuye kunzvimbo yenyu yekuzororera,+Imi neAreka yesimba renyu.+   Vapristi venyu ngavapfeke kururama,Uye vanhu venyu vakavimbika ngavapembere nemufaro. 10  Nekuda kwemushumiri wenyu Dhavhidhi,Musaramba muzodziwa wenyu.+ 11  Jehovha akapika kuna Dhavhidhi;Haazoregi kuita zvaakataura paakati: “Mumwe wevana vako,Ndichamuisa pachigaro chako cheumambo.+ 12  Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yanguNezviyeuchidzo zvangu zvandinovadzidzisa,+Vanakomana vavowoVachagara pachigaro chako cheumambo nekusingaperi.”+ 13  Nekuti Jehovha akasarudza Ziyoni;+Akarida kuti ariite nzvimbo yake yekugara achiti:+ 14  “Iyi ndiyo nzvimbo yangu yekuzororera nekusingaperi;Ndichagara pano,+ nekuti ndizvo zvandinoda. 15  Ndicharikomborera nezvekudya zvakawanda;Ndichagutsa varombo varo nechingwa.+ 16  Ndichapfekedza vapristi varo ruponeso,+Uye vanhu varo vakavimbika vachapembera nemufaro.+ 17  Ndichaita kuti simba* raDhavhidhi riwedzere imomo. Ndakagadzirira muzodziwa wangu rambi.+ 18  Ndichapfekedza vavengi vake nyadzi,Asi korona iri mumusoro wake ichabudirira.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Tebhenekeri huru yeAne Simba waJakobho.”
Kana kuti “mutebhenekeri yake huru.”
ChiHeb., “nyanga.”