Mapisarema 125:1-5

  • Jehovha anodzivirira vanhu vake

    • “Sekupoteredzwa kwakaitwa Jerusarema nemakomo” (2)

    • “Israeri ngaave nerugare” (5)

Rwiyo Rwekukwidza. 125  Vaya vanovimba naJehovha+Vakaita seGomo reZiyoni, risingagoni kuzununguswaAsi rinogara nekusingaperi.+   Sekupoteredzwa kwakaitwa Jerusarema nemakomo,+Jehovha anopoteredzawo vanhu vake+Kubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi.   Tsvimbo yeumambo yezvakaipa haizorambi iri munyika yakagoverwa vakarurama,+Kuti vakarurama varege kutsauka votanga kuita zvakaipa.+   Itai zvakanaka, haiwa Jehovha, kune vaya vakanaka,+Kune vaya vane mwoyo wakarurama.+   Kana vari vaya vanotsaukira kunzira dzavo dzisina kururama,Jehovha achavabvisa pamwe chete nevanoita zvakaipa.+ Israeri ngaave nerugare.

Mashoko Emuzasi