Mapisarema 118:1-29

  • Kuonga Jehovha nekukunda kwaakaita

    • ‘Ndakadana kuna Jah, uye akapindura’ (5)

    • “Jehovha ari kurutivi rwangu” (6, 7)

    • Dombo rakarambwa richava dombo guru repakona (22)

    • ‘Uya anouya muzita raJehovha’ (26)

118  Ongai Jehovha, nekuti akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.   Israeri ngaachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.”   Vaya veimba yaAroni ngavachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.”   Vaya vanotya Jehovha ngavachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.”   Ndakadana Jah* ndichitambudzika;Jah akapindura, akandiisa munzvimbo isina njodzi.*+   Jehovha ari kurutivi rwangu; handizotyi.+ Munhu angandiitei?+   Jehovha ari kurutivi rwangu semubatsiri wangu;*+Ndichatarisa vaya vanondivenga ndavakunda.+   Zviri nani kupotera kuna JehovhaPane kuvimba nevanhu.+   Zviri nani kupotera kuna JehovhaPane kuvimba nemachinda.+ 10  Marudzi ese akandikomba,Asi muzita raJehovha,Ndakaadzingira kure.+ 11  Vakandikomba zvekuti ndakanga ndanyatsopoteredzwa,Asi muzita raJehovha,Ndakavadzingira kure. 12  Vakandimomotera senyuchi,Asi vakakurumidza kudzimwa semoto uri muminzwa. Muzita raJehovha,Ndakavadzingira kure.+ 13  Ndakasundidzirwa nesimba* kuti ndiwire pasi,Asi Jehovha akandibatsira. 14  Jah ndiye anondidzivirira uye ndiye simba rangu,Uye akava ruponeso rwangu.+ 15  Inzwi rekufara neruponeso*Riri mumatende evakarurama. Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba rarwo.+ 16  Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kusimudzwa ruchikunda;Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba rarwo.+ 17  Handisi kuzofa aiwa, ndicharamba ndiri mupenyu,Kuti ndizivise mabasa aJah.+ 18  Jah akandiranga zvakasimba,+Asi haana kundiisa kurufu.+ 19  Ndivhurirei magedhi ekururama;+Ndichapinda nepaari ndorumbidza Jah. 20  Iri ndiro gedhi raJehovha. Vakarurama vachapinda nepariri.+ 21  Ndichakurumbidzai, nekuti makandipindura+Uye makava ruponeso rwangu. 22  Dombo rakarambwa nevavakiRazova dombo guru repakona.*+ 23  Iri rakabva kuna Jehovha;+Rinoshamisa mumaziso edu.+ 24  Iri ndiro zuva rakaitwa naJehovha;Tichafara nekufarisisa mariri. 25  Tapota Jehovha, tinokumbirawo kuti mutiponese! Jehovha, itaiwo kuti tikunde! 26  Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha;+Tinokukomborerai tiri mumba maJehovha. 27  Jehovha ndiMwari,Anotipa chiedza.+ Pindai mumudungwe wevanhu vari pamutambo makabata mapazi emuchindwe,+Kusvikira kunyanga dzeatari.+ 28  Ndimi Mwari wangu, uye ndichakurumbidzai;Mwari wangu, ndichakukudzai.+ 29  Ongai Jehovha,+ nekuti akanaka;Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+

Mashoko Emuzasi

“Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “munzvimbo yakakura.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “pamwe nevaya vanondibatsira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Wakandisundidzira nesimba.”
Kana kuti “nekukunda.”
ChiHeb., “musoro wekona.”