Mapisarema 114:1-8

  • Israeri anonunurwa kubva muIjipiti

    • Gungwa rakatiza (5)

    • Makomo aisvetuka-svetuka semakondowe (6)

    • Dombo rakaomarara rakachinjwa kuva chitubu chemvura (8)

114  Israeri paakabuda muIjipiti,+Imba yaJakobho payakabva pakati pevanhu vaitaura mumwe mutauro,   Judha akava nzvimbo yake tsvene,Israeri akava nyika yake yaaitonga.+   Gungwa rakazviona rikatiza;+Jodhani rwakadzokera shure.+   Makomo akasvetuka-svetuka semakondohwe,+Zvikomo, semakwayana.   Chii chakaita kuti utize, nhai iwe gungwa?+ Ko iwe Jodhani, wakadzokererei shure?+   Ko imi makomo, neiko makasvetuka-svetuka semakondohwe,Nemi zvikomo, makasvetukireiko semakwayana?   Dedera, iwe nyika, nemhaka yaIshe,Nemhaka yaMwari waJakobho,+   Uyo anochinja dombo kuti rive dziva rizere tsanga,Dombo rakaomarara rive zvitubu zvemvura.+

Mashoko Emuzasi