Mapisarema 111:1-10

  • Rumbidzai Jehovha nekuda kwemabasa ake makuru

    • Zita raMwari idzvene uye rinoshamisa (9)

    • Kutya Jehovha ndiwo uchenjeri (10)

111  Rumbidzai Jah!*+ א [Aleph] Ndicharumbidza Jehovha nemwoyo wangu wese+ ב [Beth] Ndiri muboka revakarurama uye ndiri muungano. ג [Gimel]   Mabasa aJehovha makuru;+ ד [Daleth] Anoongororwa nevanhu vese vanoafarira.+ ה [He]   Basa rake rinokudzwa uye rinobwinya, ו [Waw] Uye kururama kwake kunoramba kuripo nekusingaperi.+ ז [Zayin]   Anoita kuti mabasa ake anoshamisa ayeukwe.+ ח [Heth] Jehovha anonzwira tsitsi* uye ane ngoni.+ ט [Teth]   Anopa vaya vanomutya zvekudya.+ י [Yod] Anoyeuka sungano yake nekusingaperi.+ כ [Kaph]   Akaratidza vanhu vake mabasa ake esimba ל [Lamed] Nekuvapa nhaka yemamwe marudzi.+ מ [Mem]   Mabasa emaoko ake ndeechokwadi uye anotonga zvakarurama;+ נ [Nun] Mirayiro yake yese yakavimbika.+ ס [Samekh]   Inogara ichivimbwa nayo, iye zvino uye nekusingaperi; ע [Ayin] Yakaitwa muchokwadi nekururama.+ פ [Pe]   Akapa vanhu vake rudzikinuro.+ צ [Tsade] Akataura kuti sungano yake igare nekusingaperi. ק [Qoph] Zita rake idzvene uye rinoshamisa.+ ר [Resh] 10  Kutya Jehovha ndiko kutanga kweuchenjeri.+ ש [Sin] Vese vanochengeta mirayiro yake vanoratidza kuti vanonzwisisa.+ ת [Taw] Kurumbidzwa kwake kunogara nekusingaperi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “ane nyasha.”