Mapisarema 109:1-31

  • Munyengetero wemunhu ari kutambudzika

    • “Mumwe munhu ngaatore basa rake” (8)

    • Mwari anomira parutivi pemurombo (31)

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 109  Haiwa Mwari wandinorumbidza,+ musaramba makanyarara.   Nekuti vakaipa nevanyengeri vanoshama miromo yavo vachitaura zvakaipa nezvangu. Vanotaura nezvangu nerurimi runoreva nhema;+   Vanondikomba nemashoko eruvengo,Uye vanondirwisa pasina zvandaita.+   Vanondipikisa pandinoratidza kuvada;+Asi ini ndinoramba ndichinyengetera.   Vanonditsiva nezvakaipa pandinovaitira zvakanaka,+Uye vanondivenga ini ndichivada.+   Gadzai munhu akaipa pamusoro pake;Mupikisi* ngaamire kuruoko rwake rwerudyi.   Paanotongwa, ngaawanikwe aine mhosva;*Kunyange munyengetero wake ngauonekwe sechivi.+   Mazuva ake ngaave mashoma;+Mumwe munhu ngaatore basa rake reutariri.+   Vana* vake ngavave nherera,Uye mudzimai wake ngaave chirikadzi. 10  Vana* vake ngavave vapemhi vanodzungaira,Vachitsvaga zvekudya mumatongo edzimba dzavo. 11  Anomukweretesa ngaatore* zvese zvaainazvo,Uye vanhu vaasingazivi ngavapambe zvinhu zvake. 12  Ngaparege kuva nemunhu anomuratidza mutsa,*Uye ngaparege kuva nemunhu anonzwira nyasha nherera dzake. 13  Vazukuru vake ngavaparadzwe;+Zita ravo ngaridzimwe muchizvarwa chavo. 14  Kukanganisa kwemadzitateguru ake ngakuyeukwe naJehovha,+Uye chivi chaamai vake ngachirege kudzimwa. 15  Jehovha ngaarambe achirangarira zvavakaita;Uye ngaaite kuti vasazoyeukwa zvakare panyika.+ 16  Nekuti haana kuyeuka kuratidza mutsa,*+Asi akaramba achidzingirira munhu akadzvinyirirwa,+ murombo, uye akaora mwoyoKuti amuuraye.+ 17  Aida kutuka, saka ndiye akazotukwa;Akanga asingadi kukomborera, saka haana kukomborerwa. 18  Akapfekedzwa kutukwa senguo yake. Uye kutukwa kwakadururirwa mumuviri make semvura,Mumapfupa ake semafuta. 19  Kutukwa kwake ngakuite sezvipfeko zvaanozviputira nazvo+Uye sebhandi raanogara akasunga. 20  Uyu ndiwo mubayiro unobva kuna Jehovha wemunhu anondipikisa+Uye wevaya vanotaura zvakaipa nezvangu.* 21  Asi imi, Jehovha Changamire Ishe,Ndiitirei zvakanaka nekuda kwezita renyu.+ Ndinunurei, nekuti rudo rwenyu rusingachinji rwakanaka.+ 22  Nekuti handina mubatsiri uye ndiri murombo,+Uye mwoyo wangu wakabayiwa mukati mangu.+ 23  Ndiri kupfuura semumvuri uri kupera;Ndazunzirwa pasi semhashu. 24  Mabvi angu apera simba nekutsanya;Muviri wangu waonda, uye ndiri kuperezeka.* 25  Ndini wavava kungonyomba.+ Pavanondiona, vanodzungudza misoro yavo.+ 26  Ndibatsireiwo Jehovha Mwari wangu;Ndiponesei nerudo rwenyu rusingachinji. 27  Ngavazive kuti izvi zviri kuitwa neruoko rwenyu;Kuti imi, haiwa Jehovha, makazviita. 28  Regai vatuke, asi imi komborerai. Pavanosimuka kuti vandirwise, ngavanyadziswe,Asi itai kuti mushumiri wenyu afare. 29  Vaya vanondipikisa ngavapfekedzwe nyadzi;Ngavaputirwe mukunyara kwavo sekunge vakaputirwa nenguo.*+ 30  Muromo wangu uchanyatsorumbidza Jehovha;Ndichamurumbidza pamberi pevanhu vazhinji.+ 31  Nekuti achamira kuruoko rwerudyi rwemuromboKuti amuponese pane vaya vanoda kumutongera rufu.*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Mupomeri.”
Kana kuti “ngaanzi munhu akaipa.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
Kana kuti “Anoita zvechimbadzo ngaateyere misungo.”
Kana kuti “rudo rusingachinji.”
Kana kuti “rudo rusingachinji.”
Kana kuti “nezvemweya wangu.”
ChiHeb., “Nyama yangu yaonda, haisisina kana mafuta.”
Kana kuti “nenguo isina maoko.”
Kana kuti “kutongera mweya wake rufu.”