Mapisarema 108:1-13

  • Munyengetero wekukunda vavengi

    • Kuponeswa nevanhu hakubatsiri (12)

    • “Mwari achaita kuti tiwane simba” (13)

Rwiyo. Pisarema raDhavhidhi. 108  Mwoyo wangu wakasimba, haiwa Mwari. Ndichaimba uye ndicharidza rwiyo nezvandiri zvese.*+   Muka, haiwa iwe chiridzwa chine tambo; newewo rudimbwa.+ Ndichaita kuti mambakwedza amuke.   Ndichakurumbidzai pakati pemarudzi, haiwa Jehovha,Ndichaimba ndichikurumbidzai* pakati pemarudzi.   Nekuti rudo rwenyu rusingachinji rwakakura, rwakakwirira sematenga,+Uye kutendeka kwenyu kunosvika kumatenga.   Rumbidzwai zvikuru kumusoro kwematenga, haiwa Mwari;Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yese.+   Tiponesei neruoko rwenyu rwerudyi uye ndipindurei,Kuti vamunoda vanunurwe.+   Mwari ataura muutsvene hwake* achiti: “Ndichapembera nemufaro, ndichapa vanhu vangu Shekemu+ kuti ive nhaka yavo;Ndichavayerera Bani reSukoti.+   Giriyedhi+ ndeyangu, Manase ndeyangu,Uye Efremu ingowani* yemusoro wangu;+Judha mudonzvo wangu wemutungamiriri.+   Moabhi mudziyo wangu wekugezera.+ Ndichakanda shangu yangu pamusoro peEdhomu.+ Ndichapemberera ndakunda Firistiya.”+ 10  Ndiani achandiendesa kuguta rakakomberedzwa nemasvingo? Ndiani achanditungamirira kusvikira kuEdhomu?+ 11  Hamusi imi here, Mwari, uyo akatiramba,Mwari wedu, uyo asingachaendi nemauto edu?+ 12  Tibatsirei mukutambudzika kwedu,+Nekuti kuponeswa nevanhu hakubatsiri.+ 13  Mwari achaita kuti tiwane simba,+Uye achatsika-tsika mhandu dzedu.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nekukudzwa kwangu.”
Kana kuti “Ndichakuridzirai rwiyo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “munzvimbo yake tsvene.”
ChiHeb., “inhare.”