Mapisarema 106:1-48

 • Kusaonga kwevaIsraeri

  • Vakakurumidza kukanganwa mabasa aMwari (13)

  • Kubwinya kwaMwari kwakachinjaniswa nemufananidzo wemombe (19, 20)

  • Vakanga vasingatendi muvimbiso yaMwari (24)

  • Vakatanga kunamata Bhaari (28)

  • Vana vaibayirwa kumadhimoni (37)

106  Rumbidzai Jah!* Ongai Jehovha, nekuti akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+   Ndiani anganyatsozivisa mabasa esimba aJehovhaKana kuzivisa mabasa ake ese akakodzera kurumbidzwa?+   Vanofara vaya vanotonga zvakarurama,Vanogara vachiita zvakarurama.+   Haiwa Jehovha ndirangarireiwo pamucharatidza vanhu venyu nyasha.*+ Ndichengeteiwo nemabasa enyu ekuponesa,   Kuti ndiwanewo zvakanaka zvamunoitira vanhu venyu vamakasarudza,+Kuti ndifare pamwe chete nerudzi rwenyu,Kuti ndidade nekukurumbidzai* pamwe chete nenhaka yenyu.   Takatadza sezvakangoita madzitateguru edu;+Takaita zvisina kururama; takaita zvakaipa.+   Madzitateguru edu aiva muIjipiti haana kukoshesa mabasa enyu anoshamisa. Haana kurangarira rudo rwenyu rukuru rusingachinji,Asi akakupandukirai pagungwa, pedyo neGungwa Dzvuku.+   Asi iye akavaponesa nekuda kwezita rake,+Kuti aite kuti simba rake guru rizivikanwe.+   Akatuka Gungwa Dzvuku, rikapwa;Akavatungamirira nepakadzika paro sekunge vari kufamba mugwenga;*+ 10  Akavaponesa paruoko rwemhandu yavo+Uye akavanunura paruoko rwemuvengi.+ 11  Mvura yakafukidza mhandu dzavo;Hapana kana imwe chete yadzo yakapona.*+ 12  Vakabva vatenda zvaakavimbisa;+Vakatanga kuimba vachimurumbidza.+ 13  Asi vakakurumidza kukanganwa zvaakaita;+Havana kumirira zano rake. 14  Asi vakaratidza makaro avo murenje;+Vakaedza Mwari mugwenga.+ 15  Akavapa zvavakakumbira,Asi akabva avarova nechirwere chakavaonza.*+ 16  Vari mumusasa, vakanzwira Mozisi godoUye Aroni,+ mutsvene waJehovha.+ 17  Nyika yakabva yavhurika, ikamedza Dhatani,Ikafukidza vakanga vakaungana naAbhiramu.+ 18  Moto wakabvira pakati peboka ravo;Rimi remoto rakaparadza vakaipa.+ 19  Vakagadzira mhuru kuHorebhiUye vakakotamira mufananidzo wesimbi;*+ 20  Vakachinjanisa kubwinya kwanguNemufananidzo wemombe inodya uswa.+ 21  Vakakanganwa Mwari+ Muponesi wavo,Uyo akaita zvinhu zvikuru muIjipiti,+ 22  Mabasa anoshamisa munyika yaHamu,+Mabasa anoshamisa paGungwa Dzvuku.+ 23  Akanga ava kuda kuvaparadza,Asi Mozisi munhu wake waakasarudza akazotaura naye achivakumbiriraKuti adzore hasha dzake dzinoparadza.+ 24  Vakabva vashora nyika yakanaka;+Vakanga vasingatendi zvaakavimbisa.+ 25  Vakaramba vachinyunyuta vari mumatende avo;+Havana kuteerera inzwi raJehovha.+ 26  Saka akasimudza ruoko rwake achipika nezvavoKuti aizoita kuti vafire murenje;+ 27  Aizoita kuti vazukuru vavo vafire pakati pemamwe marudzi,Uye aizovaparadzira nenyika.+ 28  Vakabva vatanga kunamata Bhaari wePeori,*+Uye vakadya zvibayiro zvakapirwa kuvakafa.* 29  Vakamugumbura nezviito zvavo,+Denda rikatanga pakati pavo.+ 30  Asi Finiyasi paakasimuka akapindira,Denda racho rakabva ramiswa.+ 31  Uye akabva anzi akaruramaKwezvizvarwa zvese nekusingaperi.+ 32  Vakamutsamwisa pamvura yeMeribha,*Uye zvakaipira Mozisi nemhaka yavo.+ 33  Vakamushatirisa,Uye akataura nemuromo wake asina kufunga.+ 34  Havana kuparadza marudzi,+Sezvavakanga vaudzwa naJehovha.+ 35  Asi vakavhengana nemarudzi acho,+Vakadzidza mabasa awo.+ 36  Vakaramba vachishumira zvidhori zvawo,+Zvikava musungo kwavari.+ 37  Vaibayira vanakomana vavoNevanasikana vavo kumadhimoni.+ 38  Vairamba vachideura ropa risina mhosva,+Ropa revanakomana vavo nevanasikana vavoVavaibayira kuzvidhori zveKenani;+Uye nyika yakasvibiswa nekudeurwa kweropa. 39  Vakasvibiswa nemabasa avo;Mabasa avo akaita kuti vaite unzenza hwekunamata.+ 40  Saka Jehovha akatsamwira vanhu vake kwazvo,Uye akasvika pakusema nhaka yake. 41  Akaramba achivaisa mumaoko emamwe marudzi,+Kuti vaya vaivavenga vavatonge.+ 42  Vavengi vavo vakavadzvinyirira,Uye vaiva pasi peruoko rwavo. 43  Aivanunura kakawanda,+Asi ivo vaipanduka uye vaisateerera,+Uye vaininipiswa nemhaka yekutadza kwavo.+ 44  Asi aiona kutambudzika kwavo+Uye ainzwa kuchemera kwavo kubatsirwa.+ 45  Aiyeuka sungano yake navo,Uye ainzwa tsitsi,* pamusana perudo rwake rukuru rusingachinji.+ 46  Aiita kuti vanzwirwe tsitsiNevanhu vese vainge vakavatapa.+ 47  Tiponesei, haiwa Jehovha Mwari wedu,+Uye tiunganidzei kubva kumarudzi+Kuti tionge zita renyu dzveneUye tikurumbidzei tichipembera nemufaro.+ 48  Jehovha, Mwari waIsraeri, ngaarumbidzweNariini nariini.+ Uye vanhu vese ngavati, “Ameni!”* Rumbidzai Jah!*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “pamuchaitira vanhu venyu zvakanaka.”
Kana kuti “ndidade nemi.”
Kana kuti “murenje.”
Kana kuti “yakasara.”
Kana kuti “chakaonza mweya yavo.”
Kana kuti “wesimbi yakanyungudutswa.”
Kana kuti “vakazvisunganidza naBhaari wePeori.”
Kureva, zvinhu zvakabayirwa kuvanhu vakafa kana kuti kuna vanamwari vasina upenyu.
Kureva kuti “Kupopota.”
Kana kuti “aizvidemba.”
Kana kuti “Ngazviitike.”
Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.