Mapisarema 105:1-45

 • Mabasa aJehovha ekutendeka kuvanhu vake

  • Mwari anoyeuka sungano yake (8-10)

  • “Musabata vazodziwa vangu” (15)

  • Josefa akashandiswa naMwari ari muutapwa (17-22)

  • Zvishamiso zvaMwari muIjipiti (23-36)

  • Israeri anobuda muIjipiti (37-39)

  • Mwari anoyeuka vimbiso yaakaita kuna Abrahamu (42)

105  Ongai Jehovha,+ danai zita rake,Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi!+   Muimbirei, imbai muchimurumbidza,*Fungisisai mabasa* ake ese anoshamisa.+   Zvirumbidzei pamusoro pezita rake dzvene.+ Mwoyo yevaya vari kutsvaga Jehovha ngaifare.+   Tsvagai Jehovha+ uye simba rake. Tsvagai chiso chake* nguva dzese.   Yeukai mabasa anoshamisa aakaita,Zvishamiso zvake nemitongo yaakazivisa,+   Imi vana* vemushumiri wake Abrahamu,+Imi vanakomana vaJakobho, vakasarudzwa.+   Ndiye Jehovha Mwari wedu.+ Mitongo yake iri munyika yese.+   Anoyeuka sungano yake nekusingaperi,+Vimbiso yaakaita* kuzvizvarwa zvine chiuru,+   Sungano yaakaita naAbrahamu,+Nemhiko yaakapika kuna Isaka,+ 10  Yaakadzika semurau kuna JakobhoUye sesungano inogara nekusingaperi kuna Israeri, 11  Achiti, “Ndichakupa nyika yeKenani+Kuti ive nhaka yako yawakapiwa.”+ 12  Izvi zvakaitika pavakanga vari vashoma,+Vari vashomanana, uye vari vatorwa munyika yacho.+ 13  Vaifamba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe,Vachibva kune humwe umambo vachienda kune vamwe vanhu.+ 14  Haana kurega mumwe munhu achivadzvinyirira,+Asi akatsiura madzimambo nekuda kwavo,+ 15  Achiti, “Musabata vazodziwa vangu,Uye musaitira vaprofita vangu zvakaipa.”+ 16  Akaita kuti nzara ive panyika;+Akaita kuti vasawane chingwa.* 17  Akafanotuma mumwe murume mberi kwavo,Josefa, uyo akatengeswa kuti ave nhapwa.+ 18  Vakasunga* tsoka dzake nezvisungo,+Mutsipa wake wakasungwa nesimbi; 19  Kusvikira shoko rake raratidza kuti nderechokwadi,+Zvakataurwa naJehovha ndizvo zvakamunatsa. 20  Mambo akatumira shoko kuti asunungurwe,+Mutongi wemarudzi akamusunungura. 21  Akamugadza kuti ave tenzi weimba yake,Mutongi wezvinhu zvake zvese,+ 22  Kuti ave nesimba pamusoro pemachinda* ake sezvaaida*Uye kuti adzidzise vakuru vake uchenjeri.+ 23  Israeri akabva auya muIjipiti,+Uye Jakobho akagara ari mutorwa munyika yaHamu. 24  Mwari akaita kuti vanhu vake vabereke kwazvo;+Akaita kuti vave nesimba kupfuura mhandu dzavo,+ 25  Dzaakarega dzichichinja mwoyo kuti dzivenge vanhu vake,Kuti dzirongere vashumiri vake zvakaipa.+ 26  Akatuma mushumiri wake Mozisi,+Uye Aroni,+ waakanga asarudza. 27  Vakaita zviratidzo zvake pakati pavo,Zvishamiso zvake munyika yaHamu.+ 28  Akatuma rima, nyika ikasviba;+Havana kupandukira mashoko ake. 29  Akashandura mvura yavo ikava ropa,Akauraya hove dzavo.+ 30  Nyika yavo yakazara matatya,+Kunyange mudzimba dzamambo dzemukati. 31  Akarayira kuti mbuo* dziuyeUye kuti unyunyu huuye munharaunda dzavo dzese.+ 32  Akachinja mvura yavo ikava chimvuramabweUye akatuma mheni* panyika yavo.+ 33  Akarova mizambiringa yavo nemionde yavoUye akaparadza miti yemunharaunda yavo. 34  Akataura kuti mhashu dziuye,Mhashu diki dzisingaverengeki.+ 35  Dzakadya zvinomera zvese zvemunyika yacho,Uye dzakadya zvibereko zvenyika. 36  Akabva arova matangwe ese emunyika yavo,+Iko kutanga kwesimba ravo rekubereka. 37  Akabudisa vanhu vake vaine sirivha negoridhe;+Uye pamadzinza ake hapana munhu akagumburwa achifamba. 38  Ijipiti yakafara pavakabuda,Nekuti yakanga yava kuvatya.+ 39  Akatambanudza gore kuti rivavharidzire,+Nemoto kuti uvape chiedza usiku.+ 40  Vakakumbira, akaunza zvihuta;+Akaramba achivagutsa nechingwa chaibva kudenga.+ 41  Akavhura dombo, mvura ikayerera;+Yakayerera nemugwenga serwizi.+ 42  Nekuti akayeuka vimbiso tsvene yaakaita kumushumiri wake Abrahamu.+ 43  Saka akabudisa vanhu vake vachipembera nemufaro,+Vanhu vake vaakasarudza vachishevedzera nemufaro. 44  Akavapa nyika dzemamwe marudzi;+Vakagara nhaka zvinhu zvakanga zvashandirwa zvakaoma nemamwe marudzi,+ 45  Kuti vachengete mirau yake+Nekuchengeta mitemo yake. Rumbidzai Jah!*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muridzirei rwiyo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Taurai nezvemabasa.”
Kana kuti “Tsvagai kuva pamberi pake.”
Kana kuti “vazukuru.” ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “Shoko raakarayira.”
ChiHeb., “Akatyora tumiti twese twechingwa.” Zvingava zvichireva tumiti twaiisirwa chingwa.
ChiHeb., “Vakarwadzisa.”
ChiHeb., “Kuti asunge machinda.”
Kana kuti “sezvaidiwa nemweya wake.”
Aka kachipukanana kakaita senhunzi kanoruma.
Kana kuti “marimi emoto.”
Kana kuti “Hareruya!” “Ya” kana kuti “Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.