Mapisarema 102:1-28

  • Munyengetero wemunhu apererwa ari kudzvinyirirwa

    • “Ndakaita seshiri iri yega” (7)

    • “Mazuva angu ari kuita semumvuri uri kupera” (11)

    • “Jehovha achavakazve Ziyoni” (16)

    • Jehovha aripo nekusingaperi (26, 27)

Munyengetero wemunhu akadzvinyirirwa paanenge akaora mwoyo,* odururira zvinomunetsa pamberi paJehovha.+ 102  Haiwa Jehovha, inzwai munyengetero wangu;+Kuchemera kwangu kubatsirwa ngakusvike kwamuri.+   Musandivanzira chiso chenyu pandinenge ndichitambudzika.+ Rerekerai nzeve yenyu kwandiri;*Ndipindureiwo nekukurumidza pandinoshevedzera.+   Nekuti mazuva angu ari kunyangarika seutsi,Uye mapfupa angu asviba kuti ndo-o sechoto.+   Mwoyo wangu warohwa nezuva seuswa uye wasvava,+Nekuti ndinokanganwa kudya zvekudya zvangu.   Mapfupa angu anamatirana nenyama yangu+Nemhaka yekugomera kwangu.+   Ndava sedhadha* remusango;Ndafanana nekazizi kari mumatongo.   Ndinorara ndakasvinura;*Ndakaita seshiri iri yega iri padenga remba.+   Vavengi vangu vanoswera vachindishora.+ Vaya vanondizvidza* vanotuka vachishandisa zita rangu.   Nekuti ndinodya madota sechingwa,+Uye chinwiwa changu chinosanganiswa nemisodzi,+ 10  Pamusana pekutsamwa kwenyu nehasha dzenyu,Nekuti makandisimudza mukazongondirasira kure. 11  Mazuva angu ari kuita semumvuri uri kupera,*+Uye ndiri kusvava seuswa.+ 12  Asi imi munoramba muriko nekusingaperi, haiwa Jehovha,+Uye mbiri yenyu ichagara* kwezvizvarwa zvese.+ 13  Chokwadi muchasimuka monzwira Ziyoni tsitsi,+Nekuti yava nguva yekuti murinzwire nyasha;+Nguva yacho yasvika.+ 14  Nekuti vashumiri venyu vanofarira matombo aro+Uye vanoda kunyange guruva raro.+ 15  Marudzi achatya zita raJehovha,Uye madzimambo ese epanyika achatya kubwinya kwenyu.+ 16  Nekuti Jehovha achavakazve Ziyoni;+Achaoneka achibwinya.+ 17  Achateerera munyengetero wevanoshayiwa;+Haazoshori munyengetero wavo.+ 18  Izvi zvakanyorerwa chizvarwa chichauya,+Kuti vanhu vasati vaberekwa* vazorumbidza Jah. 19  Sezvo achitarisa pasi ari munzvimbo yake tsvene yakakwirira,+Jehovha anoona nyika ari kumatenga, 20  Kuti anzwe kugomera kwemusungwa,+Kuti asunungure vaya vakatongerwa rufu,+ 21  Kuti zita raJehovha rizoziviswa muZiyoni+Uye kurumbidzwa kwake muJerusarema, 22  Panoungana marudzi neumamboKuti vashumire Jehovha.+ 23  Akanditorera simba rangu nguva isati yakwana;Akadimburira mazuva angu. 24  Ndakati: “Haiwa Mwari wangu,Musandiparadza ndava pakati peupenyu hwangu,Imi mune makore anoramba aripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 25  Makavaka nheyo dzenyika kare kare,Uye matenga ibasa remaoko enyu.+ 26  Zvichaparara, asi imi mucharamba muripo;Zvichasakara senguo. Muchazvitsiva sezvinongoitwa zvipfeko, uye zvichapfuura. 27  Asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haazomboperi.+ 28  Vana vevashumiri venyu vachagara vakachengeteka,Uye vana vavo vachasimbiswa kwazvo pamberi penyu.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “achipera simba.”
Kana kuti “Kotamai mundinzwewo.”
Kana kuti “sedhadha remuromo murefu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Ndaondoroka.”
Kana kuti “vanondiita benzi.”
Kana kuti “semumvuri uri kureba.”
Kana kuti “zita renyu richagara.”
ChiHeb., “vasikwa.”