Mapisarema 101:1-8

  • Mutongi akaperera

    • ‘Handizosiyi munhu anozvikudza akadaro’ (5)

    • “Ndichatarisa vakatendeka” (6)

Rwiyo rwaDhavhidhi. 101  Ndichaimba nezverudo rusingachinji uye kururama. Ndichaimba ndichikurumbidzai,* haiwa Jehovha.   Ndichangwarira uye ndichava asina mhosva* pamaitiro angu. Muchauya riini kwandiri? Ndichafamba mumba mangu nemwoyo wakaperera.+   Handizoisi chinhu chisingabatsiri pamberi pemaziso angu. Ndinovenga zviito zvevaya vanotsauka pakuita zvakarurama;+Ndichasiyana nazvo zvachose.*   Mwoyo usina kururama uri kure neni;Handizobvumi* zvakaipa.   Munhu wese anosvibisa zita remuvakidzani wake pachivande,+Ndichaita kuti anyarare. Munhu wese ane maziso anozvikudza uye ane mwoyo unozvitutumadza,Handizomusiyi akadaro.   Ndichatarisa vakatendeka vari panyika,Kuti vagare neni. Munhu anofamba asina mhosva,* achandishumira.   Hapana munhu anonyengera achagara mumba mangu,Uye hapana munhu anonyepa achamira pamberi pangu.*   Mangwanani ega ega ndichaita kuti vakaipa vese vari panyika vanyarare,*Kuti ndiparadze vanhu vese vanoita zvakaipa vari muguta raJehovha.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Ndichakuridzirai rwiyo.”
Kana kuti “akaperera.”
Kana kuti “Zviito zvavo hazvindinamatiri.”
ChiHeb., “Handizozivi.”
Kana kuti “akaperera.”
ChiHeb., “pamberi pemaziso angu.”
Kana kuti “ndichaparadza vakaipa vese vari panyika.”