Mapisarema 100:1-5

  • Kuonga Musiki

    • “Shumirai Jehovha muchifara” (2)

    • ‘Mwari ndiye akatisika’ (3)

Rwiyo rwekuonga. 100  Shevedzerai kuna Jehovha muchipembera, imi nyika yese.+   Shumirai Jehovha muchifara.+ Uyai pamberi pake muchishevedzera nemufaro.   Zivai* kuti Jehovha ndiMwari.+ Ndiye akatisika, uye tiri vake.*+ Tiri vanhu vake nemakwai emafuro ake.+   Pindai pamagedhi ake muchionga,+Pindai muzvivanze zvake muchirumbidza.+ Muongei; rumbidzai zita rake.+   Nekuti Jehovha akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi,Uye kutendeka kwake kunogara kwezvizvarwa zvese.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Bvumai.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kwete isu pachedu.”