Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raMapisarema

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kusiyana kweakarurama neakaipa

   • Mufaro wekuverenga mutemo waMwari (2)

   • Vakarurama vakaita semuti unobereka michero (3)

   • Vakaipa vakaita sehundi inopeperetswa (4)

 • 2

  • Jehovha nemuzodziwa wake

   • Jehovha anoseka marudzi (4)

   • Jehovha anogadza mambo wake (6)

   • Kudzai mwanakomana (12)

 • 3

  • Kuvimba naMwari kunyange upenyu huri mungozi

   • ‘Nei mhandu dzawanda kudai?’ (1)

   • “Ruponeso nderwaJehovha” (8)

 • 4

  • Munyengetero wekuvimba naMwari

   • “Kana mukagumbuka, musatadza” (4)

   • ‘Ndicharara murugare’ (8)

 • 5

  • Jehovha, nzvimbo yekupotera yevakarurama

   • Mwari anovenga zvakaipa (4, 5)

   • “Nditungamirireiwo mukururama kwenyu” (8)

 • 6

  • Kukumbira kunzwirwa nyasha

   • Vakafa havarumbidzi Mwari (5)

   • Mwari anonzwa zvikumbiro zvekunzwirwa nyasha (9)

 • 7

  • Jehovha Mutongi akarurama

   • “Nditongeiwo, Jehovha” (8)

 • 8

  • Kukudzwa kwaMwari uye kuremekedzwa kwemunhu

   • “Zita renyu iguru sei!” (1, 9)

   • ‘Munhu chiiwo zvake?’ (4)

   • Munhu akapfekedzwa korona yekubwinya (5)

 • 9

  • Kuzivisa mabasa aMwari anoshamisa

   • Jehovha, nzvimbo yekupotera (9)

   • Kuziva zita raMwari kuvimba naye (10)

 • 10

  • Jehovha, mubatsiri wemunhu asina mubatsiri

   • Akaipa anozvikudza achiti: “Hakuna Mwari” (4)

   • Asina mubatsiri anotendeukira kuna Jehovha (14)

   • “Jehovha ndiMambo nariini” (16)

 • 11

  • Kupotera muna Jehovha

   • “Jehovha ari mutemberi yake tsvene” (4)

   • Mwari anovenga munhu wese anoda zvemhirizhonga (5)

 • 12

  • Jehovha anosimuka kuti aite chimwe chinhu

   • Zvinotaurwa naMwari zvakachena (6)

 • 13

  • Kumirira kuponeswa naJehovha

   • ‘Nhai Jehovha, kusvikira riini?’ (1, 2)

   • Jehovha anokomborera chaizvo (6)

 • 14

  • Benzi rinorondedzerwa

   • “Jehovha haako” (1)

   • “Hapana ari kuita zvakanaka” (3)

 • 15

  • Ndiani angava muenzi mutende raJehovha?

   • Anotaura chokwadi mumwoyo make (2)

   • Haasvibisi zita remumwe (3)

   • Anochengeta zvaakavimbisa kunyange zvakamuomera (4)

 • 16

  • Jehovha, tsime rezvakanaka

   • “Jehovha ndiye nhaka yangu” (5)

   • ‘Pfungwa dzangu dzinondiruramisa usiku’ (7)

   • ‘Jehovha ari kuruoko rwangu rwerudyi’ (8)

   • “Hamuzondisiyi muGuva” (10)

 • 17

  • Kunyengeterera kudzivirirwa

   • “Makaongorora mwoyo wangu” (3)

   • “Mumumvuri wemapapiro enyu” (8)

 • 18

  • Kurumbidza Mwari nekuda kweruponeso

   • “Jehovha ndiye ibwe rangu” (2)

   • Jehovha, akavimbika kune vakambika (25)

   • Nzira yaMwari yakarurama (30)

   • “Kuzvininipisa kwenyu kunoita kuti ndive mukuru” (35)

 • 19

  • Zvakasikwa naMwari uye mutemo wake zvinomupupurira

   • “Matenga anozivisa kubwinya kwaMwari” (1)

   • Mutemo waMwari wakakwana unodzosa simba (7)

   • “Zvivi zvandisingazivi kuti ndakaita” (12)

 • 20

  • Ruponeso rwamambo akazodzwa naMwari

   • Vamwe vanovimba nengoro, nemabhiza, “asi isu tinodana pazita raJehovha” (7)

 • 21

  • Makomborero anopiwa mambo anovimba naJehovha

   • Mambo anopiwa upenyu hwakareba (4)

   • Vavengi vaMwari vachakundwa (8-12)

 • 22

  • Kubva pakuora mwoyo kuenda pakurumbidza

   • “Mwari wangu, mandisiyirei?” (1)

   • “Vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu” (18)

   • Kurumbidza Mwari muungano (22, 25)

   • Nyika yese ichanamata Mwari (27)

 • 23

  • “Jehovha ndiye Mufudzi wangu”

   • “Hapana chandichashayiwa” (1)

   • “Anondizorodza” (3)

   • “Kapu yangu iri kupfachukira” (5)

 • 24

  • Mambo anokudzwa anopinda pamagedhi

   • ‘Nyika ndeyaJehovha’ (1)

 • 25

  • Munyengetero wekukumbira kutungamirirwa uye kuregererwa

   • “Ndidzidzisei makwara enyu” (4)

   • ‘Ushamwari hwepedyo naJehovha’ (14)

   • “Regererai zvivi zvangu zvese” (18)

 • 26

  • Kufamba ndakaperera

   • “Ndiongororei, haiwa Jehovha” (2)

   • Kusashamwaridzana nevakaipa (4, 5)

   • ‘Ndichafamba ndichitenderera atari yaMwari’ (6)

 • 27

  • Jehovha, nhare yeupenyu hwangu

   • Kukoshesa temberi yaMwari (4)

   • Jehovha ane hanya kunyange vabereki vakashaya hanya (10)

   • “Tarisira kuna Jehovha” (14)

 • 28

  • Munyengetero wemunyori weMapisarema unonzwiwa

   • ‘Jehovha, simba rangu nenhoo yangu’ (7)

 • 29

  • Inzwi raJehovha rine simba

   • Namatai makapfeka zvishongo zvitsvene (2)

   • “Inzwi raMwari anokudzwa rinotinhira” (3)

   • Jehovha anosimbisa vanhu vake (11)

 • 30

  • Kuchema kunochinja kuva kupembera

   • Kufarirwa naMwari ndekweupenyu hwese (5)

 • 31

  • Kupotera kuna Jehovha

   • “Ndinoisa mweya wangu muruoko rwenyu” (5)

   • “Jehovha, Mwari anoda chokwadi” (5)

   • Mwari akanaka zvikuru (19)

 • 32

  • Vanofara vaya vakaregererwa

   • ‘Ndakareurura chivi changu kwamuri’ (5)

   • Mwari anokupa njere (8)

 • 33

  • Musiki ngaarumbidzwe

   • “Muimbirei rwiyo rutsva” (3)

   • Kusikwa kwezvinhu neshoko raJehovha uye nemweya wake (6)

   • Rudzi rwaJehovha runofara (12)

   • Ziso raJehovha riri pane vanomutya (18)

 • 34

  • Jehovha anonunura vashumiri vake

   • “Ngatikudzei zita rake pamwe chete” (3)

   • Ngirozi yaJehovha inodzivirira (7)

   • “Ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka” (8)

   • ‘Hapana kana pfupa rake rimwe chete rakatyorwa’ (20)

 • 35

  • Munyengetero wekukumbira kununurwa pavavengi

   • Vavengi vachadzingirwa kure (5)

   • Kurumbidza Mwari pakati pevanhu vazhinji (18)

   • Kuvengwa pasina chikonzero (19)

 • 36

  • Kukosha kwerudo rwaMwari rusingachinji

   • Akaipa haatyi Mwari (1)

   • Kuna Mwari ndiko kunobva upenyu (9)

   • “Chiedza chenyu chinoita kuti tione chiedza” (9)

 • 37

  • Vaya vanovimba naJehovha vachabudirira

   • Usarwadziwa nemhaka yevakaipa (1)

   • “Wana mufaro mukuru muna Jehovha” (4)

   • “Isa nzira yako pana Jehovha” (5)

   • “Vanyoro vachagara nhaka yenyika” (11)

   • Vakarurama havazoshayi chingwa (25)

   • Vakarurama vachararama nekusingaperi panyika (29)

 • 38

  • Munyengetero wekupfidza zvivi wemunhu ari kutambudzika

   • ‘Kushungurudzika uye kusuruvara zvikuru’ (6)

   • Jehovha anonzwa vaya vanomumirira (15)

   • “Ndaitambudzwa nechivi changu” (18)

 • 39

  • Upfupi hweupenyu

   • Munhu akafanana nemhepowo zvayo inofemwa (5, 11)

   • “Musaita semusiri kuona misodzi yangu” (12)

 • 40

  • Kuonga Mwari asina waakaenzana naye

   • Mabasa aMwari akawanda zvekusatsanangurika (5)

   • Zvibayiro hazvisi izvo zvinonyanya kukosheswa naMwari (6)

   • “Ndinofarira kuita kuda kwenyu” (8)

 • 41

  • Munyengetero wemunhu ari pamubhedha achirwara

   • Mwari anotsigira varwere (3)

   • Kutengeswa neshamwari yepedyo (9)

 • 42

  • Kurumbidza Mwari seMuponesi Mukuru

   • Nyota yekuda kuva naMwari senondo ine nyota yemvura (1, 2)

   • “Nei ndisina kugadzikana mukati mangu” (5, 11)

   • “Mirira Mwari” (5, 11)

 • 43

  • Mwari seMutongi anonunura

   • “Tumai chiedza chenyu nechokwadi” (3)

   • “Nei ndisina kugadzikana mukati mangu?” (5)

   • “Mirira Mwari” (5)

 • 44

  • Munyengetero wekukumbira kubatsirwa

   • “Ndimi makatiponesa” (7)

   • ‘Semakwai anofanira kuurayiwa’ (22)

   • “Simukai semubatsiri wedu!” (26)

 • 45

  • Muchato wamambo akazodzwa

   • Anotaura mashoko enyasha (2)

   • “Mwari ndiye chigaro chako cheumambo nariini” (6)

   • Mambo anosuwa runako rwemwenga (11)

   • Vanakomana vova semachinda munyika yese (16)

 • 46

  • “Mwari ndiye nzvimbo yedu yekupotera”

   • Mabasa aMwari anoshamisa (8)

   • Mwari anogumisa hondo munyika yese (9)

 • 47

  • Mwari ndiye Mambo munyika yese

   • ‘Jehovha anoshamisa’ (2)

   • Imbai muchirumbidza Mwari (6, 7)

 • 48

  • Ziyoni, guta raMambo Mukuru

   • Mufaro wenyika yese (2)

   • Ongororai guta neshongwe dzaro (11-13)

 • 49

  • Kuvimba nepfuma hakuna maturo

   • Hapana munhu anogona kudzikinura mumwe (7, 8)

   • Mwari anodzikinura kubva muGuva (15)

   • Pfuma haigoni kuponesa parufu (16, 17)

 • 50

  • Mwari anotonga pakati pevakavimbika nevakaipa

   • Sungano yaMwari pachishandiswa chibayiro (5)

   • “Mwari pachake ndiye Mutongi” (6)

   • Mhuka dzese ndedzaMwari (10, 11)

   • Mwari anofumura vakaipa (16-21)

 • 51

  • Munyengetero wemunhu ari kupfidza zvivi zvake

   • Aiva nechivi kubva pakunambwa (5)

   • “Ndinatsei chivi changu” (7)

   • “Sikai mwoyo wakachena mandiri” (10)

   • Mwoyo wakapwanyika unofadza Mwari (17)

 • 52

  • Kuvimba nerudo rwaMwari rusingachinji

   • Vanozvirumbidza nezvakaipa vanonyeverwa (1-5)

   • Vanhu vasingadi Mwari vanovimba nepfuma (7)

 • 53

  • Mapenzi anorondedzerwa

   • “Jehovha haako” (1)

   • “Hapana ari kuita zvakanaka” (3)

 • 54

  • Munyengetero wekukumbira kubatsirwa pavavengi

   • “Mwari ndiye mubatsiri wangu” (4)

 • 55

  • Munyengetero kana watengeswa neshamwari

   • Kushorwa neshamwari yepedyo (12-14)

   • “Kanda mutoro wako pana Jehovha” (22)

 • 56

  • Munyengetero kana uchitambudzwa

   • “Ndinovimba naMwari” (4)

   • “Misodzi yangu muhombodo yenyu” (8)

   • “Munhu wenyama angandiitei?” (4, 11)

 • 57

  • Kukumbira kunzwirwa nyasha

   • Kupotera pasi pemapapiro aMwari (1)

   • Vavengi vanowira mumusungo wavo (6)

 • 58

  • Kuna Mwari anotonga nyika

   • Munyengetero wekuti vakaipa varangwe (6-8)

 • 59

  • Mwari, inhoo uye inzvimbo yekupotera

   • “Musanzwira tsitsi vatengesi” (5)

   • “Ndichaimba nezvesimba renyu” (16)

 • 60

  • Mwari anokunda vavengi

   • Kuponeswa nevanhu hakubatsiri (11)

   • “Tichapiwa simba naMwari” (12)

 • 61

  • Mwari, ishongwe yakasimba pavavengi

   • “Ndichava muenzi mutende renyu” (4)

 • 62

  • Ruponeso rwechokwadi runobva kuna Mwari

   • “Ndinomirira Mwari ndakanyarara” (1, 5)

   • ‘Dururai mwoyo yenyu pamberi paMwari’ (8)

   • Vanhu vakaita semhepowo zvayo inofemwa (9)

   • Usavimba nepfuma (10)

 • 63

  • Kusuwa Mwari

   • “Rudo rwenyu rusingachinji runopfuura upenyu” (3)

   • ‘Kugutswa nezvakanakisisa’ (5)

   • Kufungisisa nezvaMwari usiku (6)

   • ‘Ndinonamatira kuna Mwari’ (8)

 • 64

  • Kudzivirirwa pakurwiswa kusingaoneki

   • “Mwari achavapfura” (7)

 • 65

  • Kuchengeta nyika kunoitwa naMwari

   • “Munzwi wemunyengetero” (2)

   • “Anofara munhu wamunosarudza” (4)

   • Zvinhu zvakawanda zvinoratidza kunaka kwaMwari (11)

 • 66

  • Mabasa anoshamisa aMwari

   • “Uyai muone mabasa aMwari” (5)

   • “Ndicharipa mhiko dzangu kwamuri” (13)

   • Mwari anonzwa munyengetero (18-20)

 • 67

  • Nyika yese ichatya Mwari

   • Nzira yaMwari ichazivikanwa (2)

   • ‘Marudzi ese ngaarumbidze Mwari’ (3, 5)

   • “Mwari achatikomborera” (6, 7)

 • 68

  • ‘Vavengi vaMwari ngavapararire’

   • “Baba venherera” (5)

   • Mwari anopa vakasurukirwa pekugara (6)

   • “Vakadzi vanozivisa mashoko akanaka” (11)

   • Varume vakazova zvipo (18)

   • ‘Jehovha anotitakurira mutoro wedu zuva nezuva’ (19)

 • 69

  • Munyengetero wekununurwa

   • “Kushingairira imba yenyu kwandipedza” (9)

   • “Ndipindureiwo nekukurumidza” (17)

   • “Vakandipa vhiniga kuti ndinwe” (21)

 • 70

  • Kukumbira kubatsirwa nekukurumidza

   • “Kurumidzai kundibatsira” (5)

 • 71

  • Chivimbo chevakwegura

   • Kuvimba naMwari kubvira paudiki (5)

   • “Kana simba rangu rapera” (9)

   • ‘Mwari akandidzidzisa kubvira ndichiri mudiki’ (17)

 • 72

  • Kutonga kune rugare kwamambo waMwari

   • “Vakarurama vachabudirira” (7)

   • Achatonga kubvira kugungwa kusvika kugungwa (8)

   • Kununurwa pakurwiswa (14)

   • Zvirimwa zvakawanda panyika (16)

   • Zita raMwari rinorumbidzwa nekusingaperi (19)

 • 73

  • Munhu anotya Mwari anopengenuka pamaonero aanoita zvinhu

   • “Tsoka dzangu dzakanga dzava kuda kutsauka” (2)

   • “Ndaiswera ndichitambudzika” (14)

   • “Kusvikira ndapinda munzvimbo tsvene yaMwari” (17)

   • Vakaipa vari panotsvedza (18)

   • Kuswedera pedyo naMwari kwakanaka (28)

 • 74

  • Munyengetero wekuti Mwari ayeuke vanhu vake

   • Mabasa aMwari ekuponesa anoyeukwa (12-17)

   • “Yeukai kunyomba kwemuvengi” (18)

 • 75

  • Mwari anotonga zvakarurama

   • Vakaipa vachanwa kapu yaJehovha (8)

 • 76

  • Kukunda kwaMwari vavengi veZiyoni

   • Mwari anoponesa vanyoro (9)

   • Vavengi vanozvikudza vachaninipiswa (12)

 • 77

  • Munyengetero panguva yekutambudzika

   • Kufungisisa mabasa aMwari (11, 12)

   • ‘Ndiani mukuru semi, haiwa Mwari?’ (13)

 • 78

  • Kuchengetwa kwaiitwa vaIsraeri naMwari uye kusava kwavo nekutenda

   • Udzai chizvarwa chinotevera (2-8)

   • “Havana kutenda muna Mwari” (22)

   • “Zviyo zvekudenga” (24)

   • “Vairwadzisa Mutsvene waIsraeri” (41)

   • Kubva kuIjipiti kusvika kuNyika Yakapikirwa (43-55)

   • “Vakaramba vachiedza Mwari” (56)

 • 79

  • Munyengetero pakarwiswa vanhu vaMwari nemarudzi

   • “Tava kuzvidzwa” (4)

   • ‘Tibatsirei nekuda kwezita renyu’ (9)

   • “Tsivai vavakidzani vedu zvakapetwa kanomwe” (12)

 • 80

  • VaIsraeri vanokumbira kuti mufudzi wavo avadzorere pavaimbova

   • “Haiwa Mwari, tidzorerei pataimbova” (3)

   • Israeri semuzambiringa waMwari (8-15)

 • 81

  • Kukurudzirwa kuteerera

   • Musanamata vamwe vanamwari (9)

   • ‘Kudai maingoteerera’ (13)

 • 82

  • Kukurudzirwa kutonga nyaya zvakarurama

   • Mwari “anotonga ari pakati pavanamwari” (1)

   • “Ivai vatongi vevanhu vakaderera” (3)

   • “Muri vanamwari” (6)

 • 83

  • Munyengetero pakutarisana nevavengi

   • “Haiwa Mwari, musanyarara” (1)

   • Vavengi vakaita semasora anobaya anotorwa nechamupupuri (13)

   • Zita raMwari ndiJehovha (18)

 • 84

  • Kusuwa tebhenekeri yaMwari huru

   • MuRevhi anoshuva kuti dai ari shiri (3)

   • “Zuva rimwe chete muzvivanze zvenyu” (10)

   • “Mwari izuva nenhoo” (11)

 • 85

  • Munyengetero wekukumbira kudzorerwa pavaimbova

   • Mwari achataura nezverugare kuvanhu vakavimbika (8)

   • Rudo rusingachinji uye kutendeka zvichasangana (10)

 • 86

  • Hakuna mwari akaita saJehovha

   • Jehovha akagadzirira kukanganwira (5)

   • Marudzi ese achanamata Jehovha (9)

   • “Ndirayiridzei nezvenzira yenyu” (11)

   • “Batanidzai mwoyo wangu” (11)

 • 87

  • Ziyoni, guta raMwari wechokwadi

   • Vaya vakaberekerwa muZiyoni (4-6)

 • 88

  • Munyengetero wekukumbira kudzivirirwa parufu

   • “Upenyu hwangu hwava pedyo nekupinda muGuva” (3)

   • ‘Mangwanani ega ega ndinonyengetera kwamuri’ (13)

 • 89

  • Kuimba nezverudo rwaJehovha rusingachinji

   • Sungano naDhavhidhi (3)

   • Mwana waDhavhidhi achagara nekusingaperi (4)

   • Akazodzwa anodana Mwari kuti “Baba” (26)

   • Sungano yaDhavhidhi ndeyechokwadi (34-37)

   • Munhu haagoni kupukunyuka Guva (48)

 • 90

  • Mwari wekusingaperi uye munhu anorarama kwenguva diki

   • Makore ane chiuru sezuva razuro (4)

   • Munhu anorarama makore 70 kusvika ku80 (10)

   • “Tidzidzisei kuverenga mazuva edu” (12)

 • 91

  • Kudzivirirwa munzvimbo yaMwari yakavanda

   • Kununurwa pamubati weshiri (3)

   • Kupotera pasi pemapapiro aMwari (4)

   • Kuchengeteka kunyange zviuru zvichiwa (7)

   • Ngirozi dzinorayirwa kuchengetedza (11)

 • 92

  • Jehovha anorumbidzwa nekusingaperi

   • Mabasa ake makuru uye pfungwa dzake dzakadzama (5)

   • ‘Vakarurama vachatumbuka semuti’ (12)

   • Vakwegura vacharamba vachibudirira (14)

 • 93

  • Utongi hwaJehovha hukuru

   • “Jehovha ava Mambo!” (1)

   • “Zviyeuchidzo zvenyu zvakavimbika” (5)

 • 94

  • Munyengetero wekukumbira kuti Mwari atsive

   • ‘Vakaipa vachasvika riini vachipembera?’ (3)

   • Kururamiswa naJah kunoita kuti munhu afare (12)

   • Mwari haazokanganwi vanhu vake (14)

   • ‘Kuronga kuti pave nedambudziko vachishandisa mutemo’ (20)

 • 95

  • Kunamata kwechokwadi kwakabatana nekuteerera

   • “Nhasi kana mukateerera inzwi rake” (7)

   • “Musaomesa mwoyo yenyu” (8)

   • “Havazopindi muzororo rangu” (11)

 • 96

  • “Imbirai Jehovha rwiyo rutsva”

   • Jehovha, akanyatsokodzera kurumbidzwa (4)

   • Vanamwari vevanhu havana zvavanobatsira (5)

   • Namatai makapfeka zvishongo zvitsvene (9)

 • 97

  • Jehovha anorumbidzwa kupfuura vamwe vanamwari

   • “Jehovha ava Mambo!” (1)

   • Idai Jehovha, vengai zvakaipa (10)

   • Chiedza chevakarurama (11)

 • 98

  • Jehovha, Muponesi uye Mutongi akarurama

   • Ruponeso rwaJehovha runoziviswa (2, 3)

 • 99

  • Jehovha, Mambo mutsvene

   • Anogara pachigaro cheumambo pamusoro pemakerubhi (1)

   • Mwari anoregerera uye anoranga (8)

 • 100

  • Kuonga Musiki

   • “Shumirai Jehovha muchifara” (2)

   • ‘Mwari ndiye akatisika’ (3)

 • 101

  • Mutongi akaperera

   • ‘Handizosiyi munhu anozvikudza akadaro’ (5)

   • “Ndichatarisa vakatendeka” (6)

 • 102

  • Munyengetero wemunhu apererwa ari kudzvinyirirwa

   • “Ndakaita seshiri iri yega” (7)

   • “Mazuva angu ari kuita semumvuri uri kupera” (11)

   • “Jehovha achavakazve Ziyoni” (16)

   • Jehovha aripo nekusingaperi (26, 27)

 • 103

  • “Regai ndirumbidze Jehovha”

   • Mwari anoisa zvivi zvedu kure kure (12)

   • Mwari anonzwira tsitsi sezvinoita baba (13)

   • Mwari anoyeuka kuti tiri guruva (14)

   • Chigaro chaJehovha cheumambo neumambo hwake (19)

   • Ngirozi dzinoita zvinotaurwa naMwari (20)

 • 104

  • Kurumbidza Mwari nekuda kwezvinhu zvinoshamisa zvakasikwa

   • Nyika icharamba iripo nekusingaperi (5)

   • Waini nechingwa zvekuti vanhu vadye nekunwa (15)

   • “Mabasa enyu akawanda chaizvo!” (24)

   • ‘Kana simba reupenyu rikabviswa, zvinofa’ (29)

 • 105

  • Mabasa aJehovha ekutendeka kuvanhu vake

   • Mwari anoyeuka sungano yake (8-10)

   • “Musabata vazodziwa vangu” (15)

   • Josefa akashandiswa naMwari ari muutapwa (17-22)

   • Zvishamiso zvaMwari muIjipiti (23-36)

   • Israeri anobuda muIjipiti (37-39)

   • Mwari anoyeuka vimbiso yaakaita kuna Abrahamu (42)

 • 106

  • Kusaonga kwevaIsraeri

   • Vakakurumidza kukanganwa mabasa aMwari (13)

   • Kubwinya kwaMwari kwakachinjaniswa nemufananidzo wemombe (19, 20)

   • Vakanga vasingatendi muvimbiso yaMwari (24)

   • Vakatanga kunamata Bhaari (28)

   • Vana vaibayirwa kumadhimoni (37)

 • 107

  • Ongai Mwari nekuda kwemabasa ake anoshamisa

   • Akavatungamirira munzira yakarurama (7)

   • Akagutsa vaiva nenzara nenyota (9)

   • Akavabudisa murima (14)

   • Akatumira shoko rake kuti avaporese (20)

   • Anodzivirira varombo kuti vasadzvinyirirwa (41)

 • 108

  • Munyengetero wekukunda vavengi

   • Kuponeswa nevanhu hakubatsiri (12)

   • “Mwari achaita kuti tiwane simba” (13)

 • 109

  • Munyengetero wemunhu ari kutambudzika

   • “Mumwe munhu ngaatore basa rake” (8)

   • Mwari anomira parutivi pemurombo (31)

 • 110

  • Mambo uye mupristi akaita saMerekizedheki

   • ‘Tonga pakati pevavengi vako’ (2)

   • Vechidiki vanozvipira vakaita semadonhwe edova (3)

 • 111

  • Rumbidzai Jehovha nekuda kwemabasa ake makuru

   • Zita raMwari idzvene uye rinoshamisa (9)

   • Kutya Jehovha ndiwo uchenjeri (10)

 • 112

  • Munhu akarurama anotya Jehovha

   • Munhu anopa nemwoyo wese achabudirira (5)

   • “Munhu akarurama achayeukwa nekusingaperi” (6)

   • Munhu anopa nemwoyo wese anopa varombo (9)

 • 113

  • Mwari ari kumusoro anosimudza vakaderera

   • Zita raJehovha richarumbidzwa nekusingaperi (2)

   • Mwari anokotama (6)

 • 114

  • Israeri anonunurwa kubva muIjipiti

   • Gungwa rakatiza (5)

   • Makomo aisvetuka-svetuka semakondowe (6)

   • Dombo rakaomarara rakachinjwa kuva chitubu chemvura (8)

 • 115

  • Mwari chete ndiye anofanira kupiwa rukudzo

   • Zvidhori zvisina upenyu (4-8)

   • Nyika yakapiwa vanhu (16)

   • “Vakafa havarumbidzi Jah” (17)

 • 116

  • Rwiyo rwekutenda

   • “Ndicharipa Jehovha nechii?” (12)

   • “Ndichatora kapu yeruponeso” (13)

   • “Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha” (14, 18)

   • Rufu rwevanhu vakavimbika inyaya inokosha (15)

 • 117

  • Marudzi ese anokurudzirwa kurumbidza Jehovha

   • Rudo rwaMwari rusingachinji rwakakura (2)

 • 118

  • Kuonga Jehovha nekukunda kwaakaita

   • ‘Ndakadana kuna Jah, uye akapindura’ (5)

   • “Jehovha ari kurutivi rwangu” (6, 7)

   • Dombo rakarambwa richava dombo guru repakona (22)

   • ‘Uya anouya muzita raJehovha’ (26)

 • 119

  • Kuonga Shoko raMwari rinokosha

   • ‘Vechidiki vangaita sei kuti nzira yavo irambe yakachena?’ (9)

   • “Ndinoda zviyeuchidzo zvenyu kwazvo” (24)

   • “Shoko renyu ndiro tariro yangu” (74, 81, 114)

   • “Ndinoda chaizvo mutemo wenyu!” (97)

   • “Ndinonzwisisa kupfuura vadzidzisi vangu vese” (99)

   • “Shoko renyu irambi retsoka dzangu” (105)

   • “Shoko renyu rese ichokwadi” (160)

   • Vanoda mutemo waMwari vane rugare (165)

 • 120

  • Mutorwa ari kushuva rugare

   • ‘Ndinunurei parurimi runonyengera’ (2)

   • “Ndinoda rugare” (7)

 • 121

  • Jehovha anochengetedza vanhu vake

   • “Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha” (2)

   • Jehovha haamborari (3, 4)

 • 122

  • Munyengetero werugare rweJerusarema

   • Mufaro wekuenda kuimba yaJehovha (1)

   • Guta rakabatanidzwa pamwe chete kuva rimwe (3)

 • 123

  • Kutsvaga kunzwirwa nyasha naJehovha

   • ‘Sevashandi, tinotarisa kuna Jehovha’ (2)

   • ‘Tanzwa nekuzvidzwa’ (3)

 • 124

  • “Kudai Jehovha aisava nesu”

   • Kupukunyuka pachiteyeso chakatyoka (7)

   • ‘Zita raJehovha ndiro rubatsiro rwedu’ (8)

 • 125

  • Jehovha anodzivirira vanhu vake

   • “Sekupoteredzwa kwakaitwa Jerusarema nemakomo” (2)

   • “Israeri ngaave nerugare” (5)

 • 126

  • Kudzorerwa kweZiyoni kunofadza

   • ‘Jehovha akaita zvinhu zvikuru’ (3)

   • Kuchema kunochinja kuva kupembera (5, 6)

 • 127

  • Kana pasina Mwari, kushandira zvakaoma pasina

   • “Kana Jehovha asingavaki imba” (1)

   • Vana, mubayiro unobva kuna Mwari (3)

 • 128

  • Mufaro unobva pakutya Jehovha

   • Mudzimai akaita semuzambiringa unobereka (3)

   • “Dai ukaona kubudirira kweJerusarema” (5)

 • 129

  • Kurwiswa asi vasingakundwi

   • Vavengi veZiyoni vanonyadziswa (5)

 • 130

  • “Ndinodana kwamuri ndiri munzvimbo dzakadzika”

   • “Kudai maitarisa zvikanganiso” (3)

   • Jehovha anokanganwira zvechokwadi (4)

   • “Ndinomirira Jehovha nemwoyo wese” (6)

 • 131

  • Kugutsikana semwana akarumurwa

   • Kusaita shungu nezvinhu zvikurukuru (1)

 • 132

  • Kusarudzwa kwaDhavhidhi uye kweZiyoni

   • “Musaramba muzodziwa wenyu” (10)

   • Vapristi veZiyoni vanopfekedzwa ruponeso (16)

 • 133

  • Kugarisana pamwe chete

   • Semafuta ari mumusoro maAroni (2)

   • Sedova reHemoni (3)

 • 134

  • Kurumbidza Mwari usiku

   • “Simudzai maoko enyu muutsvene” (2)

 • 135

  • Rumbidzai Jah nekuda kweukuru hwake

   • Zviratidzo nezvishamiso zvekurwisa vaIjipiti (8, 9)

   • “Zita renyu rinogara nekusingaperi” (13)

   • Zvidhori zvisina upenyu (15-18)

 • 136

  • Rudo rwaJehovha rusingachinji runogara nekusingaperi

   • Denga nenyika zvakaitwa neunyanzvi (5, 6)

   • Farao akafira muGungwa Dzvuku (15)

   • Mwari anoyeuka vanhu vakaora mwoyo (23)

   • Zvekudya kuzvinhu zvese zvipenyu (25)

 • 137

  • Pedyo nenzizi dzeBhabhironi

   • Hakuchina nziyo dzeZiyoni dzinoimbwa (3, 4)

   • Bhabhironi richaparadzwa (8)

 • 138

  • Kunyange zvazvo akakwirira, Mwari ane hanya

   • ‘Makapindura munyengetero wangu’ (3)

   • ‘Kunyange ndikafamba nepane njodzi, munondinunura’ (7)

 • 139

  • Mwari anonyatsoziva vashumiri vake

   • Mweya waMwari hautiziki (7)

   • “Ndakaitwa nenzira inoshamisa” (14)

   • ‘Makandiona ndichangotanga kuumbwa’ (16)

   • ‘Nditungamirirei panzira isingagumi’ (24)

 • 140

  • Jehovha, Muponesi ane simba

   • Vanhu vakaipa vakaita senyoka (3)

   • Vanhu vanoda zvemhirizhonga vachafa (11)

 • 141

  • Munyengetero wekukumbira kudzivirirwa

   • “Munyengetero wangu ngauite serusenzi” (2)

   • Kutsiura kwemunhu akarurama kwakaita semafuta (5)

   • Vakaipa vanowira mumambure avo (10)

 • 142

  • Munyengetero wekukumbira kununurwa pavanhu vanotambudza

   • “Hapana kwandingatizira” (4)

   • ‘Ndimi mega wandiinaye’ (5)

 • 143

  • Nyota yekuva naMwari senyika yakaoma

   • “Ndinofungisisa mabasa enyu” (5)

   • “Ndidzidzisei kuita kuda kwenyu” (10)

   • ‘Mweya wenyu wakanaka ngaunditungamirire’ (10)

 • 144

  • Munyengetero wekukunda

   • “Munhu chiiko?” (3)

   • ‘Vavengi ngavaparadzirwe’ (6)

   • Vanofara vanhu vaJehovha (15)

 • 145

  • Kurumbidza Mwari, Mambo mukuru

   • ‘Ndichazivisa ukuru hwaMwari’ (6)

   • “Jehovha akanaka kuzvisikwa zvese” (9)

   • “Vanhu venyu vakavimbika vachakurumbidzai” (10)

   • Umambo hwaMwari husingagumi (13)

   • Ruoko rwaMwari runogutsa zvipenyu zvese (16)

 • 146

  • Vimba naMwari, kwete nevanhu

   • Munhu paanofa, pfungwa dzake dzinoparara (4)

   • Mwari anosimudza vaya vakakotamiswa (8)

 • 147

  • Kurumbidza mabasa aMwari erudo uye esimba

   • Anoporesa vakaora mwoyo (3)

   • Anoshevedza nyeredzi dzese nemazita (4)

   • Anotuma chando chakachena semvere dzemakwai (16)

 • 148

  • Zvisikwa zvese zvinofanira kurumbidza Jehovha

   • “Murumbidzei, imi ngirozi dzake dzese” (2)

   • ‘Murumbidzei, imi zuva, mwedzi, nenyeredzi’ (3)

   • Vakuru nevadiki vanofanira kurumbidza Mwari (12, 13)

 • 149

  • Rwiyo rwekurumbidza kukunda kwaMwari

   • Mwari anofarira vanhu vake (4)

   • Kukudzwa ndekwevanhu vaMwari vakavimbika (9)

 • 150

  • Chinhu chese chinofema ngachirumbidze Jah

   • Hareruya! (1, 6)