Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 8:1-38

  • Jesu anopa vanhu 4 000 zvekudya (1-9)

  • Vanoti avaratidze chiratidzo (10-13)

  • Mbiriso yevaFarisi neyaHerodhi (14-21)

  • Bofu rinoporeswa muBhetisaidha (22-26)

  • Petro anotaura kuti Jesu ndiye Kristu (27-30)

  • Jesu anotaura nezverufu rwake (31-33)

  • Kuva mudzidzi wechokwadi (34-38)

8  Rimwe zuva mumazuva iwayo, pakaungana vanhu vakawanda zvikuru, uye vakanga vasina zvekudya. Saka akashevedza vadzidzi akati kwavari:  “Ndiri kusiririswa nevanhu ava,+ nekuti vava nemazuva matatu vaineni asi havana zvekudya.+  Kana ndikavaendesa kumisha yavo vasina kudya, vachaziya munzira; vamwe vavo vanobva kure.”  Asi vadzidzi vake vakamupindura kuti: “Munhu angawana kupi chingwa chinokwana vanhu ava vachiguta munzvimbo ino iri kwayo yega?”  Akabva avabvunza kuti: “Mune chingwa chakawanda sei?” Ivo vakati: “Zvingwa zvinomwe.”+  Uye akaudza vanhu kuti vagare pasi. Akabva atora zvingwa zvacho zvinomwe, akaonga, akazvimedura, akatanga kuzvipa vadzidzi vake kuti vape vanhu, uye vakavapa.+  Vaivawo nehove diki shomanana, uye akadzikomborera, akavaudza kuti vadzipewo vanhu.  Saka vakadya, vakaguta, uye vakaunganidza zvakasara, zvikazadza matengu manomwe.+  Pakanga paine varume vangasvika 4 000. Akabva avati vachienda zvavo. 10  Akabva angokwira muchikepe nevadzidzi vake, vakasvika munharaunda yeDharimanuta.+ 11  VaFarisi vakauya, vakatanga kuita nharo naye, vachiti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga, vachida kumuedza.+ 12  Saka akatura mafemo achirwadziwa mumwoyo make uye akati: “Chizvarwa ichi chinotsvagirei chiratidzo?+ Zvechokwadi ndinoti, hapana chiratidzo chichapiwa chizvarwa ichi.”+ 13  Akabva avasiya, akakwirazve muchikepe, akayambuka mhiri. 14  Asi vakakanganwa kutakura chingwa uye vakanga vasina chavaiva nacho muchikepe kunze kwechingwa chimwe chete.+ 15  Uye akavayambira zviri pachena achiti: “Rambai makangwarira; chenjererai mbiriso yevaFarisi neyaHerodhi.”+ 16  Saka vakatanga kuitisana nharo pamusoro pekuti vakanga vasina chingwa. 17  Paakavanzwa akati kwavari: “Nei muri kuitisana nharo nezvekuti hamuna chingwa? Hamusati mava kubata zvazvinoreva uye kunzwisisa here? Mwoyo yenyu ichakagomara pakunzwisisa here? 18  ‘Kunyange muine maziso, hamuoni here; uye kunyange muine nzeve, hamunzwi here?’ Hamuyeuki here 19  kuti pandakamedurira varume 5 000 zvingwa zvishanu,+ makaunganidza zvakasara mukazadza tswanda ngani?” Ivo vakati kwaari: “Takazadza 12.”+ 20  “Pandakamedurira varume 4 000 zvingwa zvinomwe, matengu mangani amakazadza nezvakasara?” Ivo vakati kwaari: “Manomwe.”+ 21  Akabva ati kwavari: “Hamusati mava kunzwisisa here?” 22  Vakazosvika kuBhetisaidha. Uye vanhu vakauya kwaari nemurume aiva bofu, vakamuteterera kuti amubate.+ 23  Uye akabata murume wacho ruoko, akabuda naye kunze kwemusha. Pashure pekusvipira mate pamaziso ake,+ akaisa maoko ake paari, ndokumubvunza kuti: “Pane chauri kuona here?” 24  Murume wacho akasimudza musoro akati: “Ndiri kuona vanhu, asi vari kuita kunge miti iri kufamba-famba.” 25  Akaisazve maoko ake pamaziso emurume wacho, murume wacho akatanga kunyatsoona. Maziso ake akaporeswa, uye akanga ava kunyatsoona zvinhu zvese. 26  Saka akamuti aende kumba, asi akati: “Usapinda mumusha uyu.” 27  Jesu nevadzidzi vake vakasimuka vakananga kumisha yeKesariya Firipi, uye vari munzira akatanga kubvunza vadzidzi vake kuti: “Vanhu vari kuti ndini ani?”+ 28  Vakati kwaari: “Johani Mubhabhatidzi,+ asi vamwe vanoti Eriya,+ vamwewo vachiti, mumwe wevaprofita.” 29  Uye akabvunza ivo vacho kuti: “Ko imi, munoti ndini ani?” Petro akamupindura kuti: “Ndimi Kristu.”+ 30  Akabva avaudza kuti vasatomboudza chero munhu nezvake.+ 31  Uyewo, akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana wemunhu anofanira kusangana nematambudziko akawanda, orambwa nevakuru nevatungamiriri vevapristi nevanyori, ourayiwa,+ ozomuka pashure pemazuva matatu.+ 32  Aivaudza mashoko aya pachena. Asi Petro akaenda naye parutivi, akatanga kumutsiura.+ 33  Akabva atendeuka, akatarisa vadzidzi vake, akatsiura Petro achiti: “Siyana neni* Satani! nekuti haufungi zvinofungwa naMwari, asi zvinofungwa nevanhu.”+ 34  Akabva ashevedza vanhu pamwe nevadzidzi vake, akati kwavari: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atore danda rake rekutambudzirwa,* arambe achinditevera.+ 35  Nekuti munhu wese anoda kuponesa upenyu hwake* acharasikirwa nahwo, asi munhu wese anorasikirwa neupenyu hwake* nekuda kwangu uye nekuda kwemashoko akanaka achahuchengetedza.+ 36  Ko zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yese orasikirwa neupenyu hwake?*+ 37  Munhu angapa chii chaizvo, kuti arege kurasikirwa neupenyu hwake?*+ 38  Nekuti munhu wese anonyara neni nemashoko angu muchizvarwa chino cheupombwe* uye chinotadza, Mwanakomana wemunhu paanouya ari mukubwinya kwaBaba vake aine ngirozi tsvene,+ achanyarawo naye.”+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “Enda shure kwangu.”
Kana kuti “mweya wake.”
Kana kuti “nemweya wake.”
Kana kuti “nemweya wake.”
Kana kuti “nemweya wake.”
Kana kuti “chisina kutendeka.”