Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 15:1-47

  • Jesu anomiswa pamberi paPirato (1-15)

  • Anosekwa pamberi pevanhu (16-20)

  • Anorovererwa padanda paGorogota (21-32)

  • Kufa kwaJesu (33-41)

  • Kuvigwa kwaJesu (42-47)

15  Utonga huchingotsvuka, vatungamiriri vevapristi nevakuru nevanyori, Sanihedrini yacho yese, vakabva varangana, ndokusunga Jesu, vakaenda naye, vakamuisa mumaoko aPirato.+  Saka Pirato akamubvunza kuti: “Ndiwe Mambo wevaJudha here?”+ Akapindura achiti: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+  Asi vatungamiriri vevapristi vaimupomera nyaya dzakawanda.  Pirato akabva atanga kumubvunzazve kuti: “Hauna chekutaura here?+ Inzwa kuwanda kwenyaya dzavari kukupomera.”+  Asi Jesu haana kupindurazve, zvekuti Pirato akashamiswa.+  Pamutambo mumwe nemumwe, aigara achisunungurira vanhu musungwa mumwe chete, wavanenge vakumbira.+  Panguva iyoyo, mumwe murume ainzi Bharabhasi akanga akasungwa pamwe chete nevanhu vakanga vapandukira hurumende ndokuuraya vanhu.  Saka vanhu vakauya, vakatanga kukumbira Pirato kuti aite zvaaigara achivaitira.  Akavapindura kuti: “Munoda kuti ndikusunungurirei Mambo wevaJudha here?”+ 10  Nekuti Pirato aiziva kuti godo ndiro rakanga raita kuti vatungamiriri vevapristi vauye naye kwaari.+ 11  Asi vatungamiriri vevapristi vakakusvudzira vanhu kuti vaite kuti avasunungurire Bharabhasi.+ 12  Pirato akavapindurazve achiti: “Ko uyu wamunoti Mambo wevaJudha ndoita sei naye?”+ 13  Vakashevedzerazve vachiti: “Ngaarovererwe!”+ 14  Asi Pirato akati kwavari: “Nemhosva yei? Akatadzei?” Vakabva vatonyanya kushevedzera vachiti: “Ngaarovererwe!”+ 15  Pirato akabva avasunungurira Bharabhasi achida kuvafadza; uye akaita kuti Jesu arohwe netyava,+ akamuendesa kuti anorovererwa padanda.+ 16  Varwi vakabva vaenda naye muchivanze, mumuzinda wagavhuna, uye vakaunganidza uto rese.+ 17  Vakamupfekedza nguo yepepuru, vakaruka korona yeminzwa vakamupfekedza; 18  uye vakatanga kumukwazisa vachiti: “Kwaziwai, imi Mambo wevaJudha!”+ 19  Vaimurovawo mumusoro netsanga nekumusvipira mate, uye vaimukotamira vachimupfugamira. 20  Pavakanga vamuseka, vakazomubvisa nguo yepepuru, vakamupfekedza nguo dzake dzekunze. Uye vakaenda naye kuti vanomuroverera.+ 21  Vakamanikidzawo mumwe munhu aipfuurawo zvake, ainzi Simoni wekuKurini, aibva kumaruwa, baba vaArekizanda naRufusi, kuti atakure danda rake rekutambudzirwa.*+ 22  Saka vakasvika naye panzvimbo inonzi Gorogota, zvinoreva kuti, “Nzvimbo Yedehenya.”+ 23  Vakaedza kumupa waini yakasanganiswa nemura,*+ asi akaramba kuinwa. 24  Uye vakamuroverera, vakagovana nguo dzake dzekunze vachiita zvekukanda mijenya kuti vaone kuti mumwe angatora chipi.+ 25  Yakanga yava awa yechitatu,* uye vakamuroverera. 26  Uye mashoko emhosva yaaipomerwa akanga akanyorwa aiti: “Mambo wevaJudha.”+ 27  Vakarovererawo makororo maviri pamatanda pamwe chete naye, rimwe kurudyi rwake uye rimwe kuruboshwe rwake.+ 28 * —— 29  Uye vanhu vaipfuura nepo vaimutsvinyira, vachidzungudza misoro,+ vachiti: “Ya-a! Ndiweka wekuda kupaza temberi woivaka mumazuva matatu.+ 30  Chizviponesaka nekuburuka padanda rekutambudzirwa.”* 31  Vatungamiriri vevapristi nevanyori vaimusekawo vachiti: “Akaponesa vamwe; iye haagoni kuzviponesa!+ 32  Kristu Mambo waIsraeri ngaachiburuka padanda rekutambudzirwa,* tione, titende.”+ Kunyange vaya vakanga vakarovererwa pamwe chete naye vakamuzvidza.+ 33  Payakanga yava awa yechi6,* nyika yese yakava nerima kusvikira paawa yechi9.*+ 34  Uye paawa yechi9, Jesu akashevedzera nenzwi guru achiti: “Eri, Eri, rama sabhakitani?” zvinoreva kuti, “Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei?”+ 35  Uye vamwe vakanga vakamira pedyo, pavakanzwa izvi, vakatanga kuti: “Inzwai! Ari kushevedza Eriya.” 36  Mumwe munhu akabva amhanya, akanyika siponji muvhiniga, akaibayirira patsanga, akamupa kuti anwe,+ achiti: “Regai akadaro! Tiri kuda kuona kana Eriya akauya kuzomuburutsa.” 37  Asi Jesu akashevedzera kwazvo, akabva afa.*+ 38  Uye keteni renzvimbo tsvene+ rakabvaruka nepakati kubva kumusoro kusvikira pasi.+ 39  Mukuru weuto akanga akamira pedyo paakaona zvese zvaiitika paakafa, akati: “Chokwadi murume uyu anga ari Mwanakomana waMwari.”+ 40  Paivawo nevakadzi vakanga vachiona vari kure zvishoma, uye pakati pavo paiva naMariya Magadharini, Mariya amai vaJakobho Mudiki naJosesi, uye Sarome,+ 41  vaiwanzofamba naye vachimushumira+ paaiva muGarireya, nevamwe vakadzi vakawanda vakanga vauya naye kuJerusarema. 42  Sezvo zuva rakanga rava kunovira, uye raiva zuva reKugadzirira, kureva zuva raizoteverwa neSabata, 43  Josefa wekuArimatiya, nhengo yeDare yairemekedzwa, uyo akanga akamirirawo Umambo hwaMwari, akazvishingisa akauya ndokuenda pamberi paPirato, akakumbira chitunha chaJesu.+ 44  Asi Pirato akanga asina chokwadi kana akanga atofa, saka akashevedza mukuru weuto, akamubvunza kana Jesu akanga atofa. 45  Saka paakanzwa kumukuru weuto kuti akanga afa, akabvumira Josefa kutora chitunha chacho. 46  Akatenga jira rakanaka akamudzikisa padanda, akamuputira nejira racho, akamuradzika muguva* rakanga rakacherwa padombo;+ akabva akungurutsira dombo pasuo reguva racho.+ 47  Asi Mariya Magadharini naMariya amai vaJosesi vakaramba vakatarisa paakanga aradzikwa.+

Mashoko Emuzasi

Izvi zvaiitirwa kuti waini yacho idhake zvakanyanya uye inyaradze marwadzo, nekukotsirisa.
Kureva, kuma9:00 dzemangwanani.
Kureva, kuma12:00 dzemasikati.
Kureva, kuma3:00 dzemasikati.
Kana kuti “akafema kekupedzisira.”
Kana kuti “muguva rekuyeukwa.”