Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 11:1-33

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (1-11)

  • Muonde unotukwa (12-14)

  • Jesu anochenesa temberi (15-18)

  • Chidzidzo pamuonde wakaoma (19-26)

  • Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (27-33)

11  Pavakanga vava kuda kusvika kuJerusarema, vava kuBhetifage neBhetani+ paGomo reMiorivhi, akatuma vadzidzi vake vaviri,+  akavaudza kuti: “Pindai mumusha wamuri kuona uyu, uye kana mangopinda imomo muchawana mwana wedhongi asati ambotasvwa akasungirirwa. Musunungurei muuye naye kuno.  Kana munhu akati kwamuri, ‘Muri kuitirei izvi?’ muti, ‘Riri kudiwa naIshe, uye vacharidzosa kuno kana vangopedza naro.’”  Saka vakaenda, vakawana mwana wedhongi akasungirirwa pasuo nechekunze mumugwagwa, vakamusunungura.+  Asi vamwe vakanga vakamira ipapo vakati kwavari: “Muri kusunungurireiko dhongi iro?”  Vakavaudza zvavakanga vaudzwa naJesu, uye vakavasiya vachienda.  Vakabva vauya nedhongi racho+ kuna Jesu, vakaisa nguo dzavo dzekunze pariri, iye akaritasva.+  Uyewo, vazhinji vakawaridza nguo dzavo dzekunze mumugwagwa, asi vamwe vakatema tumapazi musango.+  Vaya vakanga vachifamba vari mberi nevakanga vachitevera mushure vaishevedzera vachiti: “Tinokumbira kuti mumuponese!*+ Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha!*+ 10  Hwakakomborerwa Umambo hwababa vedu Dhavhidhi huri kuuya!+ Tinokumbira kuti mumuponese muri kumusorosoro!” 11  Uye akapinda muJerusarema ndokuenda kutemberi, akaongorora zvinhu zvese, asi sezvo kwakanga kwatosviba, akabuda akaenda kuBhetani nevane Gumi Nevaviri.+ 12  Mangwana acho, pavakanga vava kubuda muBhetani, akatanga kunzwa nzara.+ 13  Achiri nechekure zvishoma akaona muonde wakanga wakasvibirira, akaenda kunotsvaga maonde pauri. Asi paakasvika pauri, hapana chaakawana kunze kwemashizha, nekuti wakanga usiri mwaka wemaonde. 14  Saka akati kwauri: “Ngaparege kuva nemunhu anofa akadya michero inobva pauri.”+ Vadzidzi vake vakanga vakateerera. 15  Vakazosvika kuJerusarema. Ari ikoko akapinda mutemberi, akatanga kudzingira kunze vaya vaitenga nekutengesa mutemberi, akapidigura tafura dzevaichinja mari, nemabhenji evaitengesa njiva,+ 16  uye hapana munhu waaibvumira kupfuura nemutemberi akatakura chinhu. 17  Aidzidzisa uye aiti kwavari: “Hazvina kunyorwa here kuti, ‘Imba yangu ichanzi imba yekunyengeterera yemarudzi ese’?+ Asi imi maiita bako remakororo.”+ 18  Uye vatungamiriri vevapristi nevanyori vakazvinzwa, vakatanga kutsvaga nzira yekumuuraya;+ nekuti vaimutya, sezvo vanhu vese vaishamiswa nekudzidzisa kwake.+ 19  Zuva parakanga ravira, vakabuda muguta. 20  Asi pavakanga vachipfuura mangwanani-ngwanani, vakaona muonde uya watooma kubvira kumidzi.+ 21  Petro akazviyeuka, ndokuti kwaari: “Rabhi, onai! muonde uya wamakatuka waoma.”+ 22  Jesu akapindura achiti kwavari: “Ivai nekutenda muna Mwari. 23  Chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wese anoudza gomo iri kuti, ‘Simuka uwire mugungwa,’ aine chokwadi nazvo mumwoyo make uye achitenda kuti zvaanotaura zvichaitika, zvichaitika.+ 24  Ndokusaka ndichikuudzai kuti, zvinhu zvese zvamunonyengeterera muchikumbira, ivai nekutenda kwekuti matozvigamuchira, uye muchava nazvo.+ 25  Uye pamunomira muchinyengetera, regererai zvinhu zvese zvamakatadzirwa nemunhu, kuti Baba venyu vari kudenga vakuregerereiwo kudarika kwenyu.”+ 26 * —— 27  Vakasvikazve kuJerusarema. Uye paaifamba mutemberi, vatungamiriri vevapristi nevanyori nevakuru vakauya 28  vakati kwaari: “Une mvumo here yekuita zvinhu izvi? Kana kuti ndiani akakupa mvumo yekuita zvinhu izvi?”+ 29  Jesu akati kwavari: “Ndichakubvunzai mubvunzo mumwe chete. Kana mukandipindura, ndichakuudzaiwo kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi. 30  Rubhabhatidzo rwaiitwa naJohani+ rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu? Ndipindurei.”+ 31  Saka vakatanga kutaurirana vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati, ‘Saka nei musina kumutenda?’ 32  Asi tingashinga here kuti, ‘Rwakabva kuvanhu’?” Vaitya vanhu, nekuti vese vaiti Johani aiva muprofita zvechokwadi.+ 33  Saka vakapindura Jesu vachiti: “Hatizivi.” Jesu akati kwavari: “Neniwo handikuudzii kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi.”

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “Hosana.”