Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Johani Mubhabhatidzi anoparidza (1-8)

  • Kubhabhatidzwa kwaJesu (9-11)

  • Jesu anoedzwa naSatani (12, 13)

  • Jesu anotanga kuparidza muGarireya (14, 15)

  • Kudanwa kwevadzidzi vekutanga (16-20)

  • Mweya usina kuchena unodzingwa (21-28)

  • Jesu anoporesa vanhu vakawanda muKapenaume (29-34)

  • Anonyengetera ari kwake ega (35-39)

  • Munhu ane maperembudzi anoporeswa (40-45)

 • 2

  • Jesu anoporesa munhu akaoma mutezo (1-12)

  • Jesu anoshevedza Revhi (13-17)

  • Mibvunzo pamusoro pekutsanya (18-22)

  • Jesu, ‘Ishe weSabata’ (23-28)

 • 3

  • Murume ane ruoko rwakakokonyara anoporeswa (1-6)

  • Vanhu vakawanda vari pamhenderekedzo yegungwa (7-12)

  • Vaapostora 12 (13-19)

  • Kumhura mweya mutsvene (20-30)

  • Amai vaJesu nevanin’ina vake (31-35)

 • 4

  • MIFANANIDZO YEUMAMBO (1-34)

   • Mudyari (1-9)

   • Chaiita kuti Jesu ashandise mifananidzo (10-12)

   • Mufananidzo wemudyari unotsanangurwa (13-20)

   • Rambi hariiswi pasi petswanda (21-23)

   • Chaunoyerera vamwe nacho (24, 25)

   • Mudyari anorara (26-29)

   • Tsanga yemasitadhi (30-32)

   • Kushandisa mifananidzo (33, 34)

  • Jesu anodzikamisa dutu (35-41)

 • 5

  • Jesu anodzingira madhimoni munguruve (1-20)

  • Mwanasikana waJairosi; mukadzi anobata nguo yaJesu yekunze (21-43)

 • 6

  • Jesu anorambwa kumusha kwake (1-6)

  • Vane Gumi Nevaviri vanorayiridzwa nezveushumiri (7-13)

  • Kufa kwaJohani Mubhabhatidzi (14-29)

  • Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (30-44)

  • Jesu anofamba pamusoro pemvura (45-52)

  • Kuporesa vanhu muGenesareti (53-56)

 • 7

  • Tsika dzevanhu dzinofumurwa (1-13)

  • Zvinosvibisa munhu zvinobva mumwoyo (14-23)

  • Kutenda kwemukadzi wechiSirofenikiya (24-30)

  • Murume matsi anoporeswa (31-37)

 • 8

  • Jesu anopa vanhu 4 000 zvekudya (1-9)

  • Vanoti avaratidze chiratidzo (10-13)

  • Mbiriso yevaFarisi neyaHerodhi (14-21)

  • Bofu rinoporeswa muBhetisaidha (22-26)

  • Petro anotaura kuti Jesu ndiye Kristu (27-30)

  • Jesu anotaura nezverufu rwake (31-33)

  • Kuva mudzidzi wechokwadi (34-38)

 • 9

  • Kushanduka kwaJesu (1-13)

  • Mukomana akagarwa nedhimoni anoporeswa (14-29)

   • Zvinhu zvese zvinoita kana munhu aine kutenda (23)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (30-32)

  • Vadzidzi vanoitisana nharo dzekuti ndiani mukuru (33-37)

  • Wese asingapesani nesu ari kurutivi rwedu (38-41)

  • Zvinhu zvinogumbura kana kuti zvinokanganisa kutenda (42-48)

  • “Ivai nemunyu mamuri” (49, 50)

 • 10

  • Wanano nekurambana (1-12)

  • Jesu anokomborera vana (13-16)

  • Mubvunzo wemurume akapfuma (17-25)

  • Kusiya zvimwe zvinhu nekuda kweUmambo (26-31)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (32-34)

  • Chikumbiro chaJakobho naJohani (35-45)

   • Jesu rudzikinuro rwevazhinji (45)

  • Bhatimeyo bofu anosvinudzwa (46-52)

 • 11

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (1-11)

  • Muonde unotukwa (12-14)

  • Jesu anochenesa temberi (15-18)

  • Chidzidzo pamuonde wakaoma (19-26)

  • Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (27-33)

 • 12

  • Mufananidzo wevarimi vakaponda vanhu vaitumwa (1-12)

  • Mwari naKesari (13-17)

  • Mubvunzo pamusoro perumuko (18-27)

  • Mirayiro miviri mikuru kune mimwe yese (28-34)

  • Kristu mwanakomana waDhavhidhi here? (35-37a)

  • Kunyeverwa nezvevanyori (37b-40)

  • Tumari twuviri twechirikadzi murombo (41-44)

 • 13

  • MAGUMO EMAMIRIRO EZVINHU (1-37)

   • Hondo, kudengenyeka kwenyika, nzara (8)

   • Mashoko akanaka anofanira kuparidzwa (10)

   • Kutambudzika kukuru (19)

   • Kuuya kweMwanakomana wemunhu (26)

   • Mufananidzo wemuonde (28-31)

   • Rambai makarinda (32-37)

 • 14

  • Vapristi vanorangana kuuraya Jesu (1, 2)

  • Jesu anodirwa mafuta anonhuhwirira (3-9)

  • Judhasi anotengesa Jesu (10, 11)

  • Paseka yekupedzisira (12-21)

  • Kudya Kwashe Kwemanheru kunotangwa (22-26)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (27-31)

  • Jesu anonyengetera muGetsemane (32-42)

  • Jesu anosungwa (43-52)

  • Anotongwa neSanihedrini (53-65)

  • Petro anoramba Jesu (66-72)

 • 15

  • Jesu anomiswa pamberi paPirato (1-15)

  • Anosekwa pamberi pevanhu (16-20)

  • Anorovererwa padanda paGorogota (21-32)

  • Kufa kwaJesu (33-41)

  • Kuvigwa kwaJesu (42-47)

 • 16

  • Jesu anomutswa (1-8)